Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (246)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει : α. Τους Όρους και Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 124/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια βενζίνης για τα οχήματα…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Τη με αριθ. πρωτ. 26985/10-11-2016 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Εργασιών – Υπηρεσιών - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», κατά της υπ’…
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: • Την εισήγηση του Προέδρου. • Την υπ’ αρ. 7261/22-2-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 2676/2013). • Την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα…
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της Την εισήγηση της προέδρου Την τήρηση της Νοµιµότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα α. Τροποποιεί το Σχέδιο Προϋπολογισµού του ∆ήµου Παπάγου – Χολαργού έτους 2017, σύµφωνα µε την ανωτέρω Αιτιολογική Έκθεση. β. Υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισµού όπως αυτό διαµορφώθηκε, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Παπάγου – Χολαργού, το…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την από 31-10-2016 Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α. Να δοθεί η εντολή και η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Κωνσταντίνο Ρήγο, δικηγόρο,…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός