Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020 (224)

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1.Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς από ΚΕΔΕ ποσού 3.000,47 ευρώ όπως αντιστοιχεί στον Δήμο σύμφωνα με τον Πίνακα Α’.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει το με αρ. πρωτ. 14732/31-8-2020 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, του συνοπτικού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού γραφείων σε κτήρια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού», που κατατέθηκαν εντός…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίαςΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία Εγκρίνει:α. Την Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, ως ακολούθως:
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1. Απαλλάσσει τον υπαλλήλο Κωνσταντίνο Κωνστάντιο από κάθε ευθύνη ως υπόλογος για το υπ’ αριθ. 758/2020 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής ποσού 1.168,82 €. για τις εργασίες…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΑπαλλάσσει τον υπάλληλο Κωνσταντίνο Κωνστάντιο από κάθε ευθύνη ως υπόλογος για το υπ’ αριθ. 1075/2020 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής συνολικού ποσού 64,77 €.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΑπαλλάσσει τον υπάλληλο Κωνσταντίνο Κωνστάντιο από κάθε ευθύνη ως υπόλογος για το υπ’ αριθ. 917/5-8-2020 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής συνολικού ποσού 4.685,29 €.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1. Ορίζει υπόλογο για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.173,82 € τον Αν. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνο Κωνστάντιο, ο οποίος υποχρεούται…
Σελίδα 1 από 28

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός