Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020 (61)

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: • Την εισήγηση της Προέδρου • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Αναθέτει τον χειρισμό της ως άνω δικαστικής υπόθεσης, ήτοι της από 12-9-2019 με αρ. καταθ. 77368/2422/2019 αγωγής του Δήμου Αγίας Παρασκευής κατά…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: • Την εισήγηση της Προέδρου • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 1. Εγκρίνει, για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 27,00 € στο όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος Κίνησης…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: • Την εισήγηση της Προέδρου • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 124/16-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΑ7ΟΛΝ6-7ΟΤ) Απόφαση του…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: • Την εισήγηση της Προέδρου • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Εγκρίνει την εξειδίκευση πιστώσεων όπως περιγράφονται παρακάτω : 1. Την εξειδίκευση της πίστωσης έως του ποσού των 350,00€ στον ΚΑ 15.6473.0001 του…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: • Την εισήγηση της Προέδρου • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα • Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας γάλακτος για τους νέους δικαιούχους που προέκυψαν από την ΚΥΑ 43726/2019 συνολικού ποσού 6.003,44€…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: • Την εισήγηση της Προέδρου • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 1. Για την πληρωμή της απαραίτητης δαπάνης προκειμένου να γίνει μία (1) ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Τη σύνταξη του σχεδίου Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, οικονομικού έτους 2020, ως ακολούθως:
Σελίδα 1 από 8

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός