Αντιδήμαρχοι

 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος:  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας και την οργάνωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων. 
 • Την εποπτεία και ευθύνη τού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας. 
 • Την εποπτεία, σχεδιασμό και οργάνωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Την εφαρμογή και εποπτεία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Δήμου βάσει του Συμφώνου Δημάρχων 2020.
 • Την εποπτεία και μέριμνα υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.
 • Την εποπτεία, παρακολούθηση και εξέλιξη των εκπονούμενων μελετών και εκτελουμένων έργων.
 • Την εποπτεία, λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία τού αστικού εξοπλισμού του Δήμου.
 • Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και την οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 • Την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας και ΠΣΕΑ.
 •  Την οργάνωση, εποπτεία και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 • Τον έλεγχο ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων και του Δημαρχείου.
 • Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων, καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων τού Δήμου. 

 

Ειρήνη Βεντουζά – ΠαπανικολάουΑντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την οργάνωση και εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πρασίνου τού Δήμου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, ήτοι την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.
 • Την οργάνωση και λειτουργία Προγράμματος Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης.
 • Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
 • Την προστασία και ανάδειξη του Υμηττού.
 • Τη διάθεση δημοτικών λεωφορείων σε φορείς της πόλης.
 • Την ευθύνη για την επισκευή και περιοδική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
 • Την οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών βάσει των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 

 

 Μαρία Αθανασάκου – ΜουντάκηΑντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Κοινωνικής Πολιτικής, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών, την παρακολούθηση και επίλυση λειτουργικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων.
 • Την εποπτεία, παρακολούθηση και επίλυση θεμάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων, σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες τού Δήμου.
 • Τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
 • Τη λειτουργία και εποπτεία Γραφείου Προώθησης της Απασχόλησης και Στήριξης της Επιχειρηματικότητας.
 • Τη λειτουργία και εποπτεία Γραφείου Νεολαίας.
 • Την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του θεσμού «Ημέρες Περικλέους»
 • Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό τού Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού,  την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.
 • Την εποπτεία και λειτουργία του Προγράμματος «Κοντά στο Δημότη».
 • Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, του Κέντρου Κοινότητας.
 • Την εποπτεία θεμάτων σχετιζόμενων με ΑμΕΑ.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 

 

 Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνίας, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
 • Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και των συνοδευόντων αυτά δικαιολογητικών:

α). Μισθοδοσίας όλου του προσωπικού,

β). Πληρωμών προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και Κοινωφελείς Οργανισμούς, κτλ,

γ). Λοιπών υποχρεωτικών δαπανών,

δ). Πάσης φύσεως δαπανών μέχρι του ποσού 1.500,00ευρώ,  που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

 • Την εποπτεία και έλεγχο αποθηκών υλικών (αναλωσίμων και μη).
 • Την εποπτεία και ευθύνη των διοικητικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Τη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών τού Δήμου.
 • Τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την εποπτεία ενημέρωσης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων).
 • Τη λειτουργία του προγράμματος «Διαύγεια».
 • Την προώθηση πολιτικών και εφαρμογών στο πλαίσιο της «Έξυπνης Πόλης» με στόχο την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου (ενδεικτικά προώθηση και επέκταση των εφαρμογών “Citify Papagou – Holargos Smart City”, “E-Polis”, “Green City”).
 • Την προώθηση και επέκταση των μηχανισμών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών
 • Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς αρμοδιότητάς της.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

Δήμητρα (Μιμή) ΡουφογάληΑντιδήμαρχος Πολιτισμού, Εθιμοτυπίας και Διεθνών Σχέσεων με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 •  Το σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και φορείς της πόλης.
 • Τη διαχείριση και διάθεση αιθουσών και δημοτικών χώρων σε φορείς της πόλης για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
 • Την προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνίας των πολιτών.
 • Τη λειτουργία γραφείου διεθνών σχέσεων και εθιμοτυπίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
 • Την αξιοποίηση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες με στόχο την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων του Δήμου μας και την συμμετοχή του σε διεθνή δίκτυα.
 • Τη λειτουργία του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης για τα Αδέσποτα και Δεσποζόμενα Ζώα
 • Την Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς αρμοδιότητάς της.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Αυγουρόπουλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Αθανάσιος Αυγουρόπουλος. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Βικτωρίας Νικάκη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,  ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Μαρία Αθανασάκου. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Δήμητρας (Μιμής) Ρουφογάλη , όταν απουσιάζει ή κωλύεται,  ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Βικτωρία Νικάκη. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Μαρία Αθανασάκου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη.

 3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, ο οποίος αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη. 

 4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός