Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού


Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση σε κοιν. χώρους πρασίνου 2024» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, µε κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12023142 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αειφορίας.

CPV: 77312000-0, 77341000-2, 90511100-3, 77211500-7, κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 16/10/2023 και ώρα 11:30 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 18/10/2023 και ώρα 11:30 π.μ. (α/α συστήματος 220147).
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 133.920,00€ (εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12023142 μελέτη, για την οποία έχει προβλεφθεί η αναλογούσα πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 και μελλοντική πρόβλεψη για το έτος 2023 (ΚΑ 35.7332.0009 και 35.6279.0001).
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα μηνών (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μία από τις τέσσερις (4) ομάδες υπηρεσιών, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος , εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, δύναται να καταθέσει προσφορά για την ομάδα ή τις ομάδες υπηρεσιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV.

Για την έγκυρη συμμετοχή των οικονομικών φορέων απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, έκαστου/ων τμήματος/τμημάτων για το/τα οποίο/α συμμετέχουν, η οποία θα ισχύει τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με τέσσερα επί τοις εκατό (4%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α.

Για την ΟΜΑΔΑ Ι: η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 31/12/2024 εφόσον η ανάγκη εκκαθάρισης από αγριόχορτα μπορεί να προκύψει καθ’ όλη την διάρκεια του έτους .
Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τον Ν4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού. Η εκκαθάριση από αγριόχορτα θα έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε στις 31/12/2024 ενώ ειδικότερα για τις πευκόφυτες εκτάσεις που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω στρέμματα αυτές θα έχουν αποψιλωθεί το πολύ έως τις 10 Ιουνίου 2024 για λόγους πυροπροστασίας . Μικρή παράταση μπορεί να δοθεί από την Δ/νση εφόσον το επιβάλλουν λόγοι σχετικοί με τις κλιματολογικές συνθήκες.

Για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ: η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2024 εφόσον η ανάγκη κλάδευσης υψηλών δέντρων μπορεί να προκύψει καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Για την ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αφού η υπηρεσία πρέπει να παραδοθεί σχετικά σύντομα και σε κάθε περίπτωση πριν το πέσιμο των καρπών εξαιτίας εποχικών και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Για την ΟΜΑΔΑ ΙV: η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2024 εφόσον η ανάγκη κλαδέματος δέντρων πεζοδρομίων μπορεί να προκύψει καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

To σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002841/842.

 


Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα, ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας , ενός (1) ηλεκτρικού δίκυκλου και ενός (1) αυτόνομου πλυστικού μηχανήματος επί τρέιλερ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12023016 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

CPV: 43262100-8, 34144512-0, 34144900-7, 42924740-8, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας  EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 28/09/2023 και ώρα 11:30 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 02/10/2023 και ώρα 11:30 π.μ. (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑ I: 198624, ΤΜΗΜΑ II: 198702, ΤΜΗΜΑ III: 198739, ΤΜΗΜΑ IV: 198745).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 258.019,99€ (διακόσια πενήντα οκτώ χιλιάδων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’  αριθ. 12023016 μελέτη, για την οποία έχει προβλεφθεί η αναλογούσα πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2023 του Δήμου (ΚΑ 45.7132.0001 / 62.7131.0001 / 35.7131.0008 / 20.7132.0005 / 20.7135.0004).

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμούΟι προμηθευτές (οικονομικοί φορείς) δύνανται να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο της προμήθειας. Οικονομικές προσφορές που ξεπερνούν το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ κάθε τμήματος για το οποίο συμμετέχουν, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:


Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το τέσσερα επί τοις εκατό (4%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α.. Οι Συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως πενήντα (50) ημέρες από την υπογραφή τους.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002841/842.

 Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

 Ηλίας Αποστολόπουλος

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12023120 μελέτη του Δήμου.
CPV: 66516100-1, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 04/09/2023 και ώρα 11:30 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 06/09/2023 και ώρα 11:30 π.μ. (α/α συστήματος 204139)

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 91.500,00€ (76.000,00 € + δικαίωμα προαίρεσης 15.500,00 €) μη επιβαρυνόμενο σε ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12023120 Μελέτη του Δήμου. Η χρηματοδότηση για την υπηρεσία θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου. Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. 529/2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013138483, ΑΔΑ 6ΛΗΓΩΞ1-Θ4Δ).
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προμηθευτές (οικονομικοί φορείς) δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας, αλλιώς απορρίπτονται. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο (1%) της εκατό επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των επτακοσίων εξήντα ευρώ (760,00€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα (4%) της εκατό επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης , και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

                                                                                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                                   ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Φρανσουά Ντοφέν
Τμήμα Προμηθειών
Δήμος Παπάγου - Χολαργού
213 2002841/842/859/913

Supply Department
Municipality Papagou - Xolargou

Tel : +30 213 2002800
Fax: +30 210 6513840
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web: www.dpapxol.gov.gr

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τη σχετική πρόσκληση,
από ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023, από τις 08:30 έως τις 14:30,
στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός)

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Παπάγου - Χολαργού»
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Καλπάκη - Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τη σχετική πρόσκληση μέχρι και την Δευτέρα 24/07/2023
και ώρα: 13:30.


Η προσφορά σας θα κατατεθεί (δύο εναλλακτικοί τρόποι):

Α. στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (δ/νση: Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε
ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:
1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς του Δήμου Παπάγου-Χολαργού» ΥΠΟΨΗ: κ. Καλπάκη
3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Ή

Β. Στο email του Τμήματος Προαγωγής Δημόσιας Υγείας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αν τα έγγραφα είναι σε
ηλεκτρονική μορφή με τις κατάλληλες ψηφιακές υπογραφές όπου είναι απαραίτητο.

 

Τμήμα Προμηθειών
Δήμος Παπάγου - Χολαργού
213 2002841/842/859/913

Πίνακας κατάταξης και Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων της ΣΟΧ 1/2023.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Τηλ 213 2002911, 871, 857, 852

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Διακηρύσσει ότι:

Διενεργείται φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός που αφορά στην παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων,
του Δήμου, για την τοποθέτηση/διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων
βάσει εγκεκριμένου Σχέδιου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00
π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική
Επιτροπή με την υπ΄αριθμ.155/12-07-2023 απόφασή της.
Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί πλειοδότης, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο
την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Ισόγειο, Τμήμα
Εσόδων & Περιουσίας τηλ. 2132002862-848 εργάσιμες ημέρες και ώρες) και στη ιστοσελίδα του Δήμου
www.dpapxol.gov.gr.

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Σελίδα 1 από 64

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech