Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech

Το site υποστηρίζει text to speech

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού

στο πλαίσιο των δράσεων για αναβάθμιση και προστασία του
περιβάλλοντος και την προώθηση της ανακύκλωσης με στόχο μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Χωριστής Συλλογής Βρώσιμων Λιπών και Ελαίων (ΒΛΕ)»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
 Να είναι οι ίδιοι ή να είναι συμβεβλημένοι με αρμόδιο εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης των (ΒΛΕ), εφ’ όσον υφίσταται, από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).
 Να είναι οι ίδιοι ή να είναι συμβεβλημένοι με εταιρείες που διαθέτουν εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς των ΒΛΕ για την Περιφέρεια Αττικής, καταχωρημένη στα μητρώα του ΥΠΕΚΑ
 Να αναλάβουν με δικά τους μέσα και δαπάνη την ενημέρωση των πολιτών (όπως π.χ. ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία θα πρέπει να έχουν την έγκριση του Δήμου), την ανάπτυξη δικτύου συλλογής και να διαθέσουν τους απαιτούμενους ειδικούς κάδους ή δοχεία συλλογής για τα ΒΛΕ
 Να αναλάβουν με δικά τους μέσα τη δαπάνη για τη συλλογή των αποβλήτων
 Να αναλάβουν με δικά τους μέσα τη δαπάνη για την υλοποίηση ετήσιας εκδήλωσης με θέμα την Ανακύκλωση και έμφαση στη νέα γενιά
 Να αναλάβουν με δικά τους μέσα τη δαπάνη για τη συλλογή των Βρώσιμων Λίπών και Ελαίων (ΒΛΕ) από τις οικίες των δημοτών. Παράλληλα, για το σκοπό αυτό να διαθέτουν ειδική τηλεφωνική γραμμή για την απ’ ευθείας επικοινωνία των δημοτών
 Να διαθέτουν τα συλλεγόμενα προς ανακύκλωση υλικά σε εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης

Να παρέχουν το σύνολο των στοιχείων των ποσοτήτων των ΒΛΕ που ανακτώνται καθ’ έτοςΗ εν λόγω υπηρεσία ανατίθεται για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν κλειστές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Προέκταση οδού Ασπασίας & Υγείας , το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022.

Πληροφορίες: Παναγιώτης Aυγουστάκης τηλ: 2106540211

Οι φάκελοι προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

1. Συνοπτική παρουσίαση του προσφέροντος (εταιρικό/επαγγελματικό προφίλ, στοιχεία επικοινωνίας, πελατολόγιο, κλπ)
2. Παρουσίαση της πρότασης (Αναλυτική περιγραφή της πρότασης και των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν), καθορισμός των κατόχων των ζητούμενων πιστοποιητικών (Άδεια συλλογής και μεταφοράς, έγκριση ή σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΒΛΕ, ενέργειες ενημέρωσης πολιτών, προτεινόμενη διάρκεια του συμφώνου συνεργασίας, απαιτήσεις από το Δήμο, κλπ). Λοιπά πιστοποιητικά και εγκρίσεις που διαθέτει ο προσφέρων και οι συνεργαζόμενοι με αυτόν κατά την υποβολή της πρότασης.
3. Η πρόταση του υποψήφιου ανάδοχου θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική οικονομική προσφορά.
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) , με θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, καθώς και από τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών πρόσωπων, στην οποία:
i) να αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού (με αριθμ. Πρωτ/λου και αναλυτικά ο τίτλος της διακήρυξης)
ii) να δηλώνουν ότι:
- αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση,
- η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου και ισχύει και είναι δεσμευτική για 120 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
- τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,
- παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού,
- συμμετέχουν σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο προσφέροντας δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 Της 29-1-1998),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997) και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31-12-1998,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27-11-1995),
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28- 6-1991) που τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου (ΕΕ L 344 της 28-1-2001), και ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305).

ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218 ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της ανάλογης νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης.

Τα υπό α’ – δ’ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση ενώ, το ε’ μόνον αν σχετίζεται με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Προφίλ προσφέροντος – Προτεινόμενο δίκτυο συλλογής (σημεία συλλογής – μέσα – συχνότητα) – Βαρύτητα 60%
2. Ενέργειες ενημέρωσης δημοτών – Βαρύτητα 40%

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση σε κοιν. χώρους πρασίνου 2023» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12022170 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αειφορίας.

CPV: 77312000-0, 77341000-2, 90511100-3, 77211500-7, κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 20/12/2022 και ώρα 11:30 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 21/12/2022 και ώρα 11:30 π.μ. (α/α συστήματος 177910).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 134.639,20€ (εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12022170 μελέτη, για την οποία έχει προβλεφθεί η αναλογούσα πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 και μελλοντική πρόβλεψη για το έτος 2023 (ΚΑ 35.7332.0009 και 35.6279.0001).

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα μηνών (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μία από τις τέσσερις (4) ομάδες υπηρεσιών, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος , εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, δύναται να καταθέσει προσφορά για την ομάδα ή τις ομάδες υπηρεσιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV.

Για την έγκυρη συμμετοχή των οικονομικών φορέων απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, έκαστου/ων τμήματος/τμημάτων για το/τα οποίο/α συμμετέχουν, η οποία θα ισχύει τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με τέσσερα επί τοις εκατό (4%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α.

Για την ΟΜΑΔΑ Ι: η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 31/12/2023 εφόσον η ανάγκη εκκαθάρισης από αγριόχορτα μπορεί να προκύψει καθ’ όλη την διάρκεια του έτους .

Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τον Ν4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού. Η εκκαθάριση από αγριόχορτα σε έκταση 500 στρ. θα έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε στις 31/12/2023 ενώ ειδικότερα για τις πευκόφυτες εκτάσεις που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω στρέμματα αυτές (περίπου 250 στρ) θα έχουν αποψιλωθεί το πολύ έως τις 10 Ιουνίου 2023 για λόγους πυροπροστασίας . Μικρή παράταση μπορεί να δοθεί από την Δ/νση εφόσον το επιβάλλουν λόγοι σχετικοί με τις κλιματολογικές συνθήκες.

Για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ: η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2023 εφόσον η ανάγκη κλάδευσης υψηλών δέντρων μπορεί να προκύψει καθολη την διάρκεια του έτους.

Για την ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (50) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αφού η υπηρεσία πρέπει να παραδοθεί σχετικά σύντομα και σε κάθε περίπτωση πριν το πέσιμο των καρπών εξαιτίας εποχικών και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Για την ΟΜΑΔΑ ΙV: η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2023 εφόσον η ανάγκη κλαδέματος δέντρων πεζοδρομίων μπορεί να προκύψει καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

To σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002913/859/841/842.

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει την παραχώρηση, μίας (1) θέσης μετά περιπτέρου πώλησης προϊόντων καπνού και λοιπών ειδών, επί της Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 158 (στον παράδρομο πλησίον του σταθμού «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» του ΜΕΤΡΟ) στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Η παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014, με πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για την προκήρυξη από την ιστοσελίδα ή από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου (Αναστάσεως 90,Παπάγου στον ημιόροφο ,πληροφορίες 213 2027 142-161 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., από την αρμόδια επιτροπή, στο Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 1ος όροφος).

Εάν δεν υπάρξει πλειοδότης και ματαιωθεί η κατά την ως άνω ημερομηνία διενεργηθείσα δημοπρασία, αυτή επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 την ίδια ώρα.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου - Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Επαναλαμβάνει την προκήρυξη δημοπρασίας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, καθώς δεν παρουσιάστηκε μειοδότης στην υπ’ αριθ. 7505/27-04-2022 διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6ΙΣ8ΩΞ1-Χ21. Το ακίνητο πρέπει:

• να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
• να είναι προσπελάσιμο
• να έχει συνολικό εμβαδόν (το οικόπεδο) τουλάχιστον τετρακοσίων μέτρων (400 τ.μ. – συμπεριλαμβανομένων των δομημένων τμημάτων του)
• να αριθμεί κατ’ ελάχιστο δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας κατάλληλες και με εμβαδόν τουλάχιστον 15 τ.μ., σύμφωνα με την κειμένη Νομοθεσία
• να αριθμεί κατ’ ελάχιστο ένα (1) γραφείο δασκάλων – διδασκόντων
• να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο,
• να διαθέτει επαρκή περιφραγμένο αύλειο χώρο
• να είναι καλά διατηρημένο και να διαθέτει θέρμανση.
• Στους ανωτέρω χώρους θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ ή αλλιώς η δυνατότητα κατασκευής τους με δαπάνες του ιδιοκτήτη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι από 24/11/2022 έως και τις 14/12/2022.

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), υπόψη της Επιτροπής Καταλληλότητας, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή Καταλληλότητας, με επιτόπιο έλεγχο κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερόμενων ακινήτων και περί του εάν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντάσσοντας σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου, αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού www.dpapxol.gov.gr στη διαδρομή Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί και χορηγείται από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών (κα Α. Χατζηπαυλή, κ. Ντοφέν, κα Μπαφέτη κ. Κελεπούρης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213 2002859,841,842, 913).

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ.κ. Ι. Κάππα, Ε. Κομπόγιωργα, Π. Χαρδαλούπα, Ι. Γεωργικόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132002852, -911, -871, -857).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 15/11/2022 έως Πέμπτη 24/11/2022.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μελανοταινιών, Τόνερ κλπ Αναλώσιμων Εκτυπωτικών Συσκευών και Χαρτιού Εκτυπώσεων» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (37.193,80 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 12022195 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 706/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΑΓ2ΩΞ1-2Ξ7), σε βάρος των Κ.Α. 10.6614.0002 & 10.6613.0006 οικ. έτους 2022.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 12022195 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια έως την Δευτέρα 14/11/2022 και ώρα: 13:30.

Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:

  1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
  2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Μελανοταινιών, Τόνερ κλπ Αναλώσιμων Εκτυπωτικών Συσκευών και Χαρτιού Εκτυπώσεων»
  3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:

  • ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
  • ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 12022195 μελέτης
  • ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016

Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ).

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Σε περίπτωση ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ εταιρείας χρειάζεται η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητα της εταιρείας ΚΑΙ του ιδιοκτήτη (πάντα για χρήση όπως αναφέρεται παραπάνω).
  • Σε περίπτωση ΑΤΟΜΙΚΗΣ επιχείρησης χρειάζεται η προσκόμιση Φορολογικής ενημερότητας & ασφαλιστικής ενημερότητας της ατομικής επιχείρησης  ΚΑΙ επιπλέον η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του ιδιοκτήτη από τον φορέα ασφάλισής του (πάντα για χρήση όπως αναφέρεται παραπάνω).

 Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης κ. Α. Πολίτης, τηλ. 2132002887 

 Ο Δήμαρχος

 Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού


Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, µε κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12022040 μελέτη του Δήμου.

CPV: 44112200-0, 39113300-0, 31527200-8, 77310000-6, 43323000-3, 37535200-9, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 05/12/2022 και ώρα 15:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 07/12/2022 και ώρα 11:30 π.μ. (α/α συστήματος 175789).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 776.240,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12022040 Μελέτη του Δήμου. Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των ειδών θα γίνει αφενός από Πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ. και συγκεκριμένα περιλαμβάνεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» σύμφωνα με τον Αρ. Απόφασης 238.3.3/2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ.) για το ποσό των 464.965,00€ και αφετέρου από ιδίους πόρους του Δήμου για το ποσό των 311,275,00€. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αριθ. πρωτ. 490/2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010790568, ΑΔΑ ΩΝΑΒΩΞ1-Γ4Β) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0004.
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προμηθευτές (οικονομικοί φορείς) δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, αλλιώς απορρίπτονται. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο (2%) της εκατό επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (12.520,00€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα (4%) της εκατό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002842/841/859.

 Φρανσουά Ντοφέν
Τμήμα Προμηθειών
Δήμος Παπάγου - Χολαργού
213 2002841/842/859/913

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 26/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΨΛΗ6ΩΞ1-2ΑΨ, δίνεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έως την Δευτέρα 6 Μαρτίου του 2023 και ώρα 14:00 για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου».

Επίσης ως προς τα παραδοτέα των σχεδίων τονίζεται ότι τα ΣΧΕΔΙΑ που θα παραδοθούν, θα είναι μεγέθους DIN A1 διαστάσεων 594 × 841 mm και όχι διαστάσεων A0 που εκ παραδρομής αναφέρθηκαν στις διευκρινίσεις του διαγωνισμού. Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην οικεία Αναλυτική Προκήρυξη και ιδιαίτερα στο «ΑΡΘΡΟ 14ο – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

κατά την έννοια του άρθρου 112 του ν.4412/2016 (Α’ 147)και του άρθρου 5
της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/40505/387/2021 (Β’ 2239)

για την

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Στο Ο.Τ. 188Ζ της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
• Κύριος του Έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
• Διοργανώτρια Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
• Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
• Προϊσταμένη Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
• Αρμόδια υπηρεσία που θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ και συγκεκριμένα το Τμήμα Τεχνικών Μελετών και Έργων Υποδομής.

Οδός             : Αναστάσεως 90
Ταχ. Κωδ.      : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες  : Χριστίνα Αναγνωστοπούλου
Τηλέφωνο      : 213 2027113, 213 2027120
FAX               : 213 2027198
E-Mail            : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα     : www.dpapxol.gov.gr
ΝUTS             : EL301

• Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής. Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος (Χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ: 15.7411.0025). Για την διενέργεια του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού έχει εγγραφεί το ποσό των 25.000,00€ στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2022, που αντιστοιχεί σε δαπάνες των προβλεπομένων βραβείων και εξαγορών καθώς και της αμοιβής των μελών της κριτικής επιτροπής και των εξόδων διοργάνωσης της έκθεσης. Ομοίως θα προβλεφτεί η υπόλοιπη πίστωση σε αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 που θα συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές των μελετών που θα ανατεθούν στον πρώτο βραβευθέντα και της προτεινόμενης ομάδας του. Αντιστοίχως έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2022 όπως και θα εγγραφεί και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2023 και για τις αμοιβές των μελετών.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σκοπός είναι η ανέγερση ενός λειτουργικού, σύγχρονου, κτιρίου που θα στεγάσει τον βρεφονηπιακό σταθμό.
Αντικείμενο είναι η κατασκευή ενός νέου οργανωμένου βιοκλιματικού κτηρίου, με σύγχρονες αντιλήψεις σχεδιασμού και κατασκευής.
Πιο αναλυτική αναφορά για το στόχο και το αντικείμενο του Διαγωνισμού γίνεται στην Αναλυτική Προκήρυξη.

4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το έργο για την «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου», θεωρείται αξιόλογο τεχνικό έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.2, εδάφιο α.6, της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης των κτιριακών εγκαταστάσεων και της μελέτης περιβάλλοντος χώρου, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4412/2016 για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και το άρθρο 3 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021).
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη και είναι στην κρίση του διαγωνιζομένου να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες οι οποίες θα απαιτηθούν στην ανάθεση του έργου για την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης. Στις μελέτες αυτές θα περιλαμβάνονται στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, φυτοτεχνική μελέτη, γεωτεχνική μελέτη και άλλες μελέτες οι οποίες πιθανά θα απαιτηθούν.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός προσέγγισης στους τιθέντες στόχους (άρθρα 4 και 5 της παρούσας ) και κυρίως ως προς τα παρακάτω κριτήρια:
Η αρχιτεκτονική προσέγγιση και ιδέα (70%)
Η δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης (30%)

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 17-02-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή.
Η υποβολή των μελετών θα γίνει στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 -14:00.
Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους.

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Κριτική Επιτροπή θα είναι 5μελής και η σύνθεσή της θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021).
Τα μέλη της Κριτικής επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:
• Ένας (1) κριτής «διακεκριμένο μέλος», που επιλέγεται από την Διοργανώτρια αρχή.
• Ένας (1) κριτής, εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής με τον αναπληρωτή του.
• Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του Υ.Π.Ε.Ν. από τον κατάλογο των κριτών της κατηγορίας μελέτης (αρχιτεκτονικές μελέτες).
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, στην οποία ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, και ανακοινώνεται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.


8. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηματικά βραβεία (χωρίς Φ.Π.Α.):
Πλέον των ανωτέρω βραβείων, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής η οποία δεν είναι δεσμευτική, η Διοργανώτρια Αρχή δύναται να απονέμει επαίνους έως τρείς (3) συμμετοχές, αντί του ποσού των 600 € έκαστη (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γλώσσα: Ελληνική. Η παρούσα Περίληψη Προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Για το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα διαγωνιζομένων θα εγγράφεται, έως και την 01-02-2023, ώρα 14.00. Από την αρμόδια υπηρεσία θα αποδίδεται σε όλους τους εγγραφέντες - εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό. Στην αναλυτική Προκήρυξη γίνεται αναφορά για τον τρόπο υποβολής τυχόν ερωτημάτων (προθεσμία υποβολής η 28 - 11 - 2022, ώρα 14.00) από τους εγγεγραμμένους, καθώς και για τις απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας.
Τα τεύχη της αναλυτικής Προκήρυξης και του Φακέλου Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Οι κανόνες δημοσιότητας θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021), όπως ισχύει σήμερα.

Παπάγου 14/10/2022
Ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων, έτους 2022».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α.ΦΑΡΚΩΝΑ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10/2022, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech