Αρ. Απόφασης 216/ 15-11-2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ κλπ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει : α. Τους Όρους και Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 124/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια βενζίνης για τα οχήματα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των € 53.940,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την οποία έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Παπάγου – Χολαργού του έτους 2016 καθώς και έτους 2017, στον ΚΑ 10.6641.0001

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός