Αρ. Απόφασης 215/ 15-11-2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΓΙΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ , ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ -ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Τη με αριθ. πρωτ. 26985/10-11-2016 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Εργασιών – Υπηρεσιών - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», κατά της υπ’ αριθ. 195/2016 Απόφασης της Οικ. Επιτροπής περί : «Γνωμοδότησης προς Οικονομική Επιτροπή για την ένσταση της εταιρίας Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και κατακύρωση σε αναδόχους», για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση. β. Επανεγκρίνει, μετά την ανωτέρω απόρριψη, το αποφασιστικό της υπ’ αριθ. 195/2016 Απόφασης της Οικ. Επιτροπής, με το οποίο κατακυρώθηκε η ανωτέρω Προμήθεια, στον ΘΕΟΔΩΡΟ ΕΥΘΥΜΙΟΥ.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός