Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (246)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει : α. Τους Όρους και Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 118/2016 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» του Δήμου, ως ακολούθως : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Όπως προβεί ο Δήμος σε νέο Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» προϋπολογισμού 54.600,09€ + ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), σύμφωνα με όσα ορίζει ο…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει : α. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους». β. Τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 70/2016 μελέτης με τίτλο…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την έγκριση της Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου». β. Την έγκριση : 1) Των Όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 109/2016 μελέτης…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) και του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 797,86€ από την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της - την εισήγηση του προέδρου, - την τήρηση της Νομιμότητας Αποφασίζει Ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Εγκρίνει τα με αριθ. πρωτ. 24761/13-10-2016 και 25292/19-10-2016 Πρακτικά της της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Εργασιών – Υπηρεσιών, για την Προμήθεια «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός