Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (246)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Τα δύο ανωτέρω Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών λοιπών προμηθειών και εργασιών – υπηρεσιών - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΠαΚΚ ρνύξδ Εγκρίνει : α. Το με αριθ. πρωτ. 20787/2-9-2016 Πρακτικό (το Παράρτημα του οποίου επισυνάπτεται…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Συντάσσει και εγκρίνει τους Όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας, για τη Μίσθωση Κτιρίου για τη λειτουργία του Κ.Ε.Π. Χολαργού, ως ακολούθως : ΑΡΘΡΟ 1ο Περιγραφή του µισθίου Για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της - την εισήγηση του προέδρου, - την τήρηση της νομιμότητας Αποφασίζει Ομόφωνα α. την έγκριση του από 20-9-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων. β. την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης " Γρηγόριος Μπουρλώτος"
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. - ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες το όριο της απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 20.000 € χωρίς ΦΠΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.000,00 € (μή υποκείμενου σε…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Τα τρία Πρακτικά της ανωτέρω Επιτροπής - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Εγκρίνει : 1) Το με αριθ. πρωτ. 22593/22-9-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών, Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών – Υπηρεσιών, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Αποδοχή των Δωρεών, σε Τρόφιμα

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός