Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (246)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Τα δύο ανωτέρω Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμών – Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών. - Την ανωτέρω Ένσταση του κ. Ανδρέα Σκουριά. - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Εγκρίνει : 1) Το με αριθ. πρωτ. 19497/8-8-2016
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Τα τρία ανωτέρω Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμών – Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών. - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Κατακύρωση του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού (συνθετικού) χλοοτάπητα
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της Προέδρου. - Τις διατάξεις α) Των άρθρων 158 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το αρ. 2 παρ. 6 του Ν. 4038/2012 και 72 του Ν. 3852/2010. β) Του Β.Δ. 17-5/15-6-1959, ΠΔ 28/80, ΕΚΠΟΤΑ, Ν. 3316/05, ΠΔ 171/87…
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : - την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει - την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της Προέδρου. - Την υπ’ αριθ. 162/2-9-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου-Χολαργού» (ΔΟΚΜΕΠΑ). - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών διατροφής για…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει : α. Τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 101/2016 Συνολικής
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την έγκριση : α. Των Τεχνικών Προδιαγραφών - Προϋπολογισμού

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός