Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (246)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την από 11-10-2016 Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει : α. Την Παράσταση του Δρ. Ανρέα Ματθαίου (Δικηγόρου), κατά τη συζήτηση…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει το από 7-2-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση Προσφορών προμήθειας Οχημάτων, σχετικά με το άνοιγμα Τεχνικών Προσφορών, για το Διαγωνισμό Προμήθειας δύο (2) Απορριμματοφόρων τύπου Πρέσσας, όπως…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Διαθέτει πίστωση 350,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6323.0001 παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την πληρωμή της απαραίτητης δαπάνης προκειμένου να περάσουν από…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Συντάσσει το Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου, Οικ. Έτους 2016, ως ακολούθως : Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Ορίζει Ανάδοχο του Έργου : «Διαμόρφωση ευρύτερης περιοχής Πλατείας Φανερωμένης – Παρεμβάσεις στην Πλατεία Αγίας Τριάδας», την Κ/Ξ: «Β. ΜΑΡΔΑΣ –Ν. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ –Η. ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση ΕΜέση =63,75%…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Εγκρίνει το από 13-9-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων και ορίζει Μειοδότη της Δημοπρασίας για τη «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, έτους 2016», την Εταιρεία «Αφοί Ζησιμόπουλοι ΟΕ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός