Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (246)

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του προέδρου, την τήρηση της νομιμότητας Αποφασίζει Ομόφωνα α. Συντάσσει το σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου ως ακολούθως: Α. Την εγγραφή στους Κ.Α. Εσόδων των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. - ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει : α. Το πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας Κτηρίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Χολαργού. β. Το πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας γ. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας Μίσθωσης,…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Την κατάθεση αγωγής για : α) την αποζημίωση του Δήμου από την χρήση του εν λόγω μισθίου (όπως αναλύεται στην εισήγηση) και β) την απόδοση στο Δήμο του προαναφερόμενου μισθωμένου…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Συντάσσει τους Όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας, για την Εκμίσθωση ενός (1) Γραφείου Μαρμαρικών Εργασιών, στο Κοιμητήριο της Δημ. Κοινότητας Παπάγου, ως ακολούθως : Άρθρο 1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Τα δύο Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Εργασιών – Υπηρεσιών. - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την ανάδειξη της εταιρίας «INTERLIFE AAEΓA», ως προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Απαλλαγή της υπαλλήλου κας Αικ. Μουρονα, από κάθε ευθύνη ως υπόλογος για το υπ’ αρ. Α’ 124 /2016 χρηματικό ένταλμα, ποσού 20.000 ευρώ.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης και την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Ταχυδρομικών Τελών, στο όνομα της Προϊσταμένης του Λογιστηρίου κ. Φωτεινής Μπότη ύψους 4.000,00 €, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός