Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (246)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. Αποφασίζει Ομόφωνα Την αποδοχή της δωρεάς σε είδος, δώδεκα (12) πλήρων μονάδων Η/Υ (Κεντρική Μονάδα/ Οθόνη/ Πληκτρολόγιο) από τον επιχειρηματία κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, προς το 1 Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο Χολαργού.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την υπ’ αριθ. 242/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΚΜΕΠΑ». - Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 242/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών, Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών Υπηρεσιών - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Κατακύρωση της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ», στους κατωτέρω :  «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ»,…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Απαλλαγή του κ. Γεωργίου Βασιλάκη από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αρ. 1389/2016 χρηματικού εντάλματος ποσού 350,00€.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Απαλλαγή της κ. Φωτεινής Μπότη από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αρ. 1554/2016 χρηματικού εντάλματος ποσού 4.000,00 €.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Εργασιών-υπηρεσιών. - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 28882/2-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Εργασιών-υπηρεσιών, σχετικά με το Διαγωνισμό :…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Εργασιών-υπηρεσιών. - Την τήρηση της Νομιμότητας. Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει : α. Το με αριθ. πρωτ. 28887/2-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Εργασιών υπηρεσιών, σχετικά με το…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός