Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (246)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Εγκρίνει το από 29-11-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για το έργο : «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) και του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα. Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 296,90€ από την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Εργασιών-υπηρεσιών. - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Συντάσσει τους Όρους Διακήρυξης της φανερής Δημοπρασίας, για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) του Δήμου βάσει…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Τo ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Εργασιών Υπηρεσιών - - Την τήρηση της Νομιμότητας. Αποφασίζει Ομόφωνα α. Την έγκριση του με αριθ. πρωτ. 28052/23-11-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Τα δύο ανωτέρω Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Εργασιών Υπηρεσιών - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την έγκριση των με αριθ. πρωτ. 27799/21-11-2016 και 28042/23-11-2016 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την έγκριση του από 22-11-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ». β. Την ανάδειξη, ως προσωρινού μειοδότη – αναδόχου του ανωτέρω έργου,…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός