Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (246)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει τη Διενέργεια Νέου Συνοπτικού Διαγωνισμού, με τίτλο Προμήθεια βενίνης για τα οχήματα του Δήμου Παπάγου-ολαργού, προπολογισμού 3.500,00 ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.12/2016 και η κείμενη νομοθεσία . Οι…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την ανάθεση της προμήθειας δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κμ. στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «Α ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε», η οποία κατέθεσε τη μοναδική προσφορά, έναντι του ποσού των €…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την έγκριση των ακόλουθων Πινάκων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 3ου Τριμήνου έτους 2016 :
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νοµιµότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα α. Συντάσσει το Σχέδιο Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού του ∆ήµου Παπάγου - Χολαργού, ως ακολούθως :
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την από 6-11-2016 Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 193/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την διευκρίνηση των…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την άσκηση του Ενδίκου μέσου της Έφεσης κατά της υπ’αριθ. 296/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου ( όπως αυτή αναλύεται στην εισήγηση), οριζομένων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός