Αρ. Απόφασης 201/ 21-10-2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει : α. Τους Όρους και Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 118/2016 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» του Δήμου, ως ακολούθως : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ) έτους 2016-2017 και συγκεκριμένα το τμήμα του διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» που παρέμεινε άγονο. Συγκεκριμένα, η μελέτη αφορά είδη αρτοπωλείου-ζαχαροπλαστικής (ομάδα Α.2) και οπωρολαχανοπωλείου (ομάδα Α.3) για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (πέντε Δημ. Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Α.Π.Η.)

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός