Αρ. Απόφασης 195/ 21-10-2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Β) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Εγκρίνει τα με αριθ. πρωτ. 24761/13-10-2016 και 25292/19-10-2016 Πρακτικά της της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Εργασιών – Υπηρεσιών, για την Προμήθεια «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού και Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΚΜΕΠΑ».

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός