Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) όπωςαντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 35 του Β.Δ.17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114/Α/15-6-59).ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην Έγκριση των κατωτέρω 250,00 € από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση ισόποσων χρηματικώνενταλμάτων πληρωμής…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Αποδοχή της Δωρεάς (υπό τη μορφή Επιταγών), συνολικής αξίας 450,00 € (15 Επιταγές, αξίας 30,00 €έκαστη), από την Επιχειρηματία κα Φωτεινή Καραμπά, προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παπάγου –Χολαργού.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με Αριθ. Πρωτ. 13021/ 24-5-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών Προμήθειας Ηλεκτρονικού – Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Σχετικών Υπηρεσιών, τουσυνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με Αριθ. Πρωτ. 13030/ 24-5-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών Λοιπών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριοκατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του από 20-5-2019 Πρακτικού Ι της Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ουΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».β. Την ανάδειξη του Συμμετέχοντα “ERGMASIN DEALS RC”, ως Προσωρινού Ανάδοχου του ανωτέρω Έργου,αντί ποσοστού Έκπτωσης 58,71…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 12522/21-5-2019 Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών Λοιπών Προμηθειών και Υπηρεσιών ( Ανοικτών Διαγωνισμών), για την ανάδειξη οριστικών ανάδοχωνγια το τμημα Γ1.1.”ΕΙΔΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής συνολικού ποσού 20.000,00€ σε βάρος των ΚΑ10.6411.0001, 20.6411.0001, 35.6411.0001 του προϋπολογισμού 2019, στο όνομα του υπαλλήλου του ΤμήματοςΚίνησης – Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων, κ. Γεωργίου Βασιλάκη - ΤΕ…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός