Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) όπωςαντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 35 τουΒ.Δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114/Α/15-6-59).ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει τις κατωτέρω 225,16 € από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτωνπληρωμής σε…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Αποδοχή της Δωρεάς προς τις Υπηρεσίες του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, εκ μέρους του Δημότη κ.Ευστράτιου Παλαιολόγου, των ακόλουθων ολοκληρωμένων Συστημάτων Η/Υ :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Αποδοχή της Δωρεάς προς το Δήμο Παπάγου - Χολαργού, εκ μέρους του Συνεργάτη του Δήμου κ.Αθανασίου Ι Γκίτση, των ακόλουθων τεσσάρων (4) Εκτυπωτών :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Αποδοχή των ακόλουθων Δωρεών και Χορηγιών για το 25ο Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Απαλλαγή της κ. Βασιλικής Αγγελοπούλου από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 1369/2019Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 340,00€.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφίαα. Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Οικ. Έτους 2019, ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 18415/16-7-2019 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού καιΑξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, του ΑνοικτούΗλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός