Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΑποδέχεται τη δωρεά τριάντα (30) μεταχειρισμένων ξύλινων γραφείων από την εταιρεία ΓΚΡΕΚΟ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΦΜ 800994250), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν ανάγκες του…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει τη 2η παράταση του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (σύμφωνα με το άρθρο…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΠαραλαμβάνει και εγκρίνει τη μελέτη με τίτλο “ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ” προϋπ. 5.326,88€ με ΦΠΑ 24%, η…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1.Εγκρίνει το Πρακτικό 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά ΠλειοψηφίαΕγκρίνει το από 29-5-2020 Πρωτοκόλλο Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση και Επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017» (Προϋπολογισμού 200.000,00 € με…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφίαα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 8027/26-5-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών για τη Σύναψη Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, όπως αυτό…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤον Ορισμό Τριμελούς Επιτροπής Κλήρωσης, για απ’ ευθείας Αναθέσεις Δημ. Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και Παροχής τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός