Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Έγκριση της Πρόσληψης Έξι (6) ατόμων με την ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ώστε η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης να ανταπεξέλθει στις πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό μεταξύ Δήμου Παπάγου Χολαργού και του αιτούντος Γεώργιου Αργυρόπουλου, ποσού Τριακοσίων (300,00) ευρώ, για τη…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΑ. Την Έγκριση Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών» στον…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤη Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας για την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρ. 3.2 της διακήρυξης στην επιχείρηση «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ», Προσωρινό ανάδοχο του ανοικτού…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Παράταση του χρόνου Έγκρισης της Φάσης Β- Οριστικής μελέτης : «ΟριστικήΜελέτη με Τεύχη Δημοπράτησης κύριων αγωγών Ομβρίων Υδάτων Λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου Δ.Κ. Παπάγου», κατά…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός