Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Τη λήψη των ακόλουθων Μέτρων, για τις Επιχειρήσεις του Δήμου Παπάγου - Χολαργού που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-2oυ ΠΚΤΜΝΕ του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018» .
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει :α. Την Εκπόνηση/Σύνταξη της Μελέτης : «Σύνταξη και επικαιροποίηση Μελετών Πυροπροστασίας των Σχολείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Τα Πρακτικά Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση των Πρακτικών Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤη Χορήγηση Παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά ΠλειοψηφίαΕγκρίνει τις ακόλουθες Αποφάσεις Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, καθώς αφορούν την προμήθεια ειδών και την…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Εγκρίνει την Υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ Δήμου Παπάγου - Χολαργού και "ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ Α.Ε.", για την Παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος από την ανωτέρω Α.Ε. προς…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός