Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤη Χορήγηση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Υπογραφής της Σύμβασης στην εταιρεία «ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», έως 31/05/2020, για την Προμήθεια…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ.πρωτ. 7264/13-5-2020 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7- 2018) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114/Α/15-6-59). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει τις κατωτέρω 184,02 € από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση …
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική ΕπιτροπήΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 1. Ορίζει υπόλογο για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.168,82 € τον Αν. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνο Κωνστάντιο, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική ΕπιτροπήΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 1. Την Κατακύρωση της Δημοπρασίας για την «Υλοποίηση Προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού», στην εταιρεία «RECYCOΜ» ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ – Ομόρρυθμη Εταιρεία Εμπορίας & Ανακύκλωσης . με…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Τη με αριθ. πρωτ. 7242/12-5-2020 Ένσταση του κ. Κωνσταντίνου – Γεωργίου Βραϊλα Τη με αριθ. πρωτ. 7265/13-4-2020 Γνωμοδότηση του Δικηγόρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Παναγιώτη Πούλιου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά ΠλειοψηφίαΤην…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου.• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού, έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ο οποίος παρουσιάζει την ακόλουθη Συνοπτική Εικόνα :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός