Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου.  Τη με αριθ. πρωτ. 24003/2-11-2018 Γνωμοδότηση του, με έμμισθη εντολή, Δικηγόρου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού κ. Παναγιώτη Πούλιου  Την υπ’ αριθ. 1892 Απόφαση Δημάρχου ( αριθ. πρωτ. 24245/5-11-2018)  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου.  Το με αριθ. πρωτ. 24897/8-11-2018 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών λοιπών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. 4 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 24897/8-11-2018 Πρακτικού…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου.  Τα Πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων,  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση των με αριθ. πρωτ. 24213/5-11-2018 και 24940/9-11-2018 Πρακτικών Νο…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 24211/5-11-2018 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων, για την προμήθεια ενός (1) εκσκαφέα- φορτωτή για το Δήμο…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την εκτέλεση της Προμήθειας «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία α. Τροποποιεί το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2019, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, όπως αυτή αποτυπώνεται λεπτομερώς στην ανωτέρω εισήγηση.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114/Α/15-6-59). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός