Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114/Α/15-6-59). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει τις κατωτέρω 391,99 € από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση ισόποσων…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής συνολικού ποσού 20.000,00€ σε βάρος των ΚΑ 10.6411.0001, 20.6411.0001, 35.6411.0001 του προϋπολογισμού 2020, ως ο κατωτέρω πίνακας στο όνομα του…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει τις ακόλουθες Αποφάσεις Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, καθώς αφορούν την προμήθεια ειδών με τη διαδικασία της…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει :1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ.2018164 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV003701773) μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και της εταιρείας «Κ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» για την «Προμήθεια επιπλέον τεμαχίων ελαστικών για…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1. Την Κατακύρωση της Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Κυλικείου που βρίσκεται στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού, στο όνομα του Ανδρουτσόπουλου Αλέξιου του Ανδρέα (Α.Φ.Μ. 121244754), με μηνιαίο…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 7379/15-5-2020 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤη Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Σαράντα Πέντε (45) ημερών, δηλαδή έως τις 26/07/2020, στην Ανάδοχο Εταιρεία «ERGMASIN DEALS P.C», για την ολοκλήρωση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός