Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά ΠλειοψηφίαΤην Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 6018/9-4-2020 Αίτησης του Αναδόχου του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», περί Παράτασης της Προθεσμίας περαίωσης…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει τις κατωτέρω 429,02 € από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος της αντίστοιχης πιστώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου, ήτοι:
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Απαλλαγή του Υπαλλήλου Κωνσταντίνου Κωνστάντιου, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου για το υπ’ αριθ. 514/19-03-2020 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής ποσού 59,77 €.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Αποδοχή της Δωρεάς, από τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ. Νικόλαο Κουκή, εκατόν είκοσι (120) διατακτικών σίτισης αξίας πέντε…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Αποδοχή της Δωρεάς Δεκαπέντε (15) διατακτικών (αξίας είκοσι (20) ευρώ έκαστης), συνολικής αξίας τριακοσίων ευρώ (300,00), από το Super Market…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2019164/2019 συναφθείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005650310) μεταξύ Δήμου Παπάγου – Χολαργού και της εταιρείας «Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.» για…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 5807/3-4-2019 Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός