Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Αποδοχή Δωρεών Τροφίμων και άλλων Ειδών προς τους Δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για το χρονικό διάστημα από 05/02/2020 έως…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει τις ακόλουθες Αποφάσεις Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, καθώς αφορούν την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤη Σύνταξη και Κατάρτιση των Όρων Διακήρυξης του Φανερού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, για την Εκμίσθωση του Κυλικείου που βρίσκεται στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού, ως …
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤον Ορισμό των Επιτροπών Παρακολούθησης του Έργου: «Εσωτερική διαρρύθμιση οικήματος οδού Αναστάσεως 92, για την στέγαση Νηπιαγωγείου», ως ακολούθως :
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΝα δοθεί Παράταση της Προθεσμίας για την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρ. 3.2 της διακήρυξης στην Επιχείριση «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ», Προσωρινό ανάδοχο του…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Εγκρίνει την Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, ως ακολούθως :
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1. Ορίζει υπόλογο για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.217,68 € τον Αν. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνο Κωνστάντιο, ο οποίος υποχρεούται να…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός