Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017 (303)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του προέδρου 2. Το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών Υπηρεσιών 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 4979/9-3-2017 Πρακτικό Αξιολόγησης δικαιολογητικών Κατακύρωσης των προσωρινών…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του προέδρου 2. Το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών Υπηρεσιών 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 4525/6-3-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του προέδρου 2. Τα δύο ανωτέρω Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών Υπηρεσιών 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία α. Εγκρίνει τα με αριθ. πρωτ. 4471/3-3-2017 και 5000/9-3-2017 Πρακτικά της…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του προέδρου 2. Τα δύο ανωτέρω Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών Υπηρεσιών 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Εγκρίνει τα με αριθ. πρωτ. 4586/6-3-2017 και 4713/7-3-2017 Πρακτικά της Επιτροπής…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : - Την εισήγηση του Προέδρου. - Την παραγρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010. -- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την εκλογή του κ. Δημήτριου Τούτουζα , ως Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Τη Διάθεση Πίστωσης συνολικού ποσού 347.785,34€ σε βάρος των ΚΑ του προϋπολογισμού 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός