Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017 (303)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1)…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Τα δύο ανωτέρω Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών προμηθειών και Υπηρεσιών. 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την έγκριση των με αριθ. πρωτ. 6202/22-3-2017 και 6348/24-3-2017…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει : α. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού». β. Τους όρους της διακήρυξης και…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του προέδρου. 2. Τη με αριθ. πρωτ. 5838/20-3-2017 Γνωμοδότηση του, με έμμισθη εντολή, Δικηγόρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Παναγιώτη Πούλιου. 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την άσκηση του Ενδίκου…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Διαθέτει πίστωση 2.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6323.0001 «παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή της απαραίτητης δαπάνης προκειμένου να περάσουν από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) τα οχήματα του Δήμου…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός