Αρ. Απόφασης 40/15-3-17 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2016" & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του προέδρου 2. Το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών Υπηρεσιών 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 4979/9-3-2017 Πρακτικό Αξιολόγησης δικαιολογητικών Κατακύρωσης των προσωρινών Αναδόχων, του συνοπτικού Διαγωνισμού : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2016» και ανάδειξη Οριστικών Αναδόχων», της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών Υπηρεσιών του Δήμου. β. Ορίζει : 1) Την Εταιρεία «TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE», ως οριστικό ανάδοχο των υπό προμήθεια ειδών Νο 18 και 23 του ανωτέρω Διαγωνισμού, συνολικής αξίας 8.946,00 € χωρίς ΦΠΑ. 2) Την Εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ως οριστικό ανάδοχο των υπό προμήθεια ειδών Νο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 31 του ανωτέρω Διαγωνισμού, συνολικής αξίας 26.325,90 € χωρίς ΦΠΑ.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός