Αρ. Απόφασης 36/15-3-17 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Α. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΟΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του προέδρου 2. Τα δύο ανωτέρω Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών Υπηρεσιών 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Εγκρίνει τα με αριθ. πρωτ. 4586/6-3-2017 και 4713/7-3-2017 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών Υπηρεσιών του Δήμου. β. Ορίζει την εταιρία «ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ ΟΕ», ως Προσωρινό Ανάδοχο για την προμήθεια βενζίνης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός