Αρ. Απόφασης 39/15-3-17 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση του προέδρου 2. Το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών Υπηρεσιών 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 4525/6-3-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών Υπηρεσιών του Δήμου και κατακυρώνει την Υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ», στην εταιρία «ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ¨ και έως του ποσού των 39.840,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός