Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού στην προσπάθειά του να επιτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το  κοινωνικό του έργο, έχει αγκαλιάσει με ιδιαίτερη αγάπη το θεσμό της προσχολικής αγωγής, μέσω του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (ΔΟ.Κ.ΜΕ.ΠΑ.), Πρόεδρος του οποίου είναι η κα Ειρήνη Βεντουζά.

Βασικό μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας να βρίσκονται σε ένα ασφαλές και όμορφο περιβάλλον, το οποίο σε συνδυασμό με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό θα τους προσφέρει όλα όσα χρειάζονται στο τρυφερό αυτό στάδιο της ζωής τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος μας έχει ήδη πραγματοποιήσει έργα στους παιδικούς σταθμούς και συγκεκριμένα:
Έχει τοποθετηθεί συνθετικός χλοοτάπητας και δάπεδο ασφαλείας όπου κρίθηκε αναγκαίο, έγινε αποξήλωση των οργάνων που δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές ασφαλείας για τα παιδιά και επιδιορθώσεις των υπολοίπων, καθώς και χρωματισμοί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 92/2016 (ΑΔΑ:Ψ76ΧΩΞ1-ΥΣΗ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 33829/12773/5-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΕΒΚΟΡ1Κ-Ξ91) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου καθώς και την πυρασφάλεια αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99, του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, ως εξής:
1. Δέκα οκτώ (18) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων,
2. Δυο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
4. Υπεύθυνη δήλωση περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
5. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα 2μηνης ή 8μηνης απασχόλησης.
Και επιπλέον οι οδηγοί:
6. Τίτλο σπουδών, Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο σχετικός κωδικός στην άδεια οδήγησης).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανάρτηση της ανακοίνωσης και για πέντε (5) ημέρες, ήτοι από τη Δευτέρα 16/5/2016 έως την Παρασκευή 20/5/2016.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07.

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 91/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, (ΑΔΑ:Ω0ΚΩΩΞ1-77Δ), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 33836/12774/10-5-2016  (ΑΔΑ: ΩΘΖΥΟΡ1Κ-350) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, δεκαεπτά (17) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών Δημοτικού Σχολείου από τη λήξη του σχολικού έτους έως τη λήψη των καλοκαιρινών αδειών από την εργασία των γονέων και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 20/6/2016 έως και 29/7/2016, ως εξής:

 

 1. Στον κλάδο ΠΕ, δέκα πέντε (15) άτομα και συγκεκριμένα:

1.α. Δέκα (10) άτομα ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών.

- Έκ των οποίων τουλάχιστον ένα άτομο με εξειδίκευση στην ψυχολογία, ένα άτομο με εξειδίκευση στα εικαστικά και ένα άτομο με εξειδίκευση στη θεατρική αγωγή.

Σε περίπτωση όμως που δε βρεθούν υποψήφιοι με αυτές τις ειδικότητες θα επιλεγούν υποψήφιοι χωρίς την εξειδίκευση αυτή.

1.β.Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Γυμναστών) απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α.

1.γ. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μουσικών Σπουδών

      - Για τις ανωτέρω ειδικότητες θα προτιμηθούν υποψήφιοι με προϋπηρεσία σε αντίστοιχα προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμων.

 1. Στον κλάδο/ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: δύο (2) άτομα.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση επισυνάπτοντας:

 

 1. Για τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής: Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και Δίπλωμα Ειδικότητας,
 2. Για τους Εκπαιδευτικούς: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
 3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμων,
 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
 6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
 7. Υπεύθυνη δήλωση περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
 8. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα 2μηνης ή 8μηνης απασχόλησης.

 

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρόσληψης θα κληθούν σε προκαθορισμένο χρόνο για συνέντευξη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης και για πέντε (5)  ημέρες, ήτοι από τη Δευτέρα 16/05/2016 έως την Παρασκευή 20/5/2016.

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

  

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού σας προσκαλεί στην εκδήλωση «Μουσικές συναισθηματικές αποχρώσεις», Συναυλία Λυρικού Τραγουδιού με το φωνητικό σχήμα Sonore Ensemble του Κλασσικού Ωδείου, τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016 & ώρα 20:00, στο Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Μουσικές από την όπερα, καντσονέτες, μιούζικαλ και ελληνικά τραγούδια θα μας φέρουν σε επαφή με ποικίλες συναισθηματικές αποχρώσεις. Και είναι πολλές οι αποχρώσεις που μπορεί να έχει το συναίσθημα.

Καλλιτεχνική επιμέλεια/διδασκαλία: Rossitza Troeva.

Τραγουδούν:
Αλέξανδρος Βαμβούκος, Λήδα Βαρβαρούση, Ελένη Ευθυμίου, ΡέναΖαφειροπούλου, Γεωργία Θεοδωροπούλου, Πέτρος Κασιμάτης, Άλκης Κώτσικος, Αριάδνη Μερσινιά Ψημίτη, Νίκη Νικολακοπούλου, Σμαρούλα Παντελή, Ελίνα Παπαδοπούλου, Νεφέλη Παπούλια, Βάνα Πρωτόπαπα, Γιάννα Ρίζου, Εριφύλη Σαββίδου, Αγγελική Χανούμη, Ελίνα Ψημίτη.

Στο πιάνο: ο Ανδρέας Μερτζέλος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Giuseppe Verdi:   Va pensiero  (Chorus of the Hebrew Slaves),  Nabucco
Pietro Mascagni:   Ave Maria  (Intermezzo della Cavalleria Rusticana)
Pietro Mascagni:   M’ama non m’ama
Cesare Bixio:   Mamma

 Georges Bizet:  Habanera - L'amour est un oiseau rebelled, aria Carmen
Près des remparts de Séville, aria Carmen
Les tringles de sistres tintaient, aria Carmen
Votre toast, je peux vous le render, aria Escamillo

Pietro Mascagni:   Brindisi (Drinking Song), Cavalleria rusticana
Luigi Arditi:   Il Bacio
Leonard Bernstein: I Feel Pretty / Tonight, West Side Story
Giuseppe Verdi:   Libiamo ne' lieti calici, La Traviata

Μίκης Θεοδωράκης Η Μαργαρίτα η  Μαργαρώ
Μάνος Χατζιδάκις Λιανοτράγουδα
Μίκης Θεοδωράκης Στο περιγιάλι το κρυφό

 

 

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σας προσκαλεί σε εκδήλωση – συζήτηση για τα αποτελέσματα και τις καλές πρακτικές των έργων LIFE+ «Waste2bio» και «WASTECOSMART»,  η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και ώρα 10:30 π.μ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στο Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος μας, στην προσπάθειά του για την αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, αλλά και για τη βελτίωση των όρων και συνθηκών ζωής των Πολιτών του, συμμετέχει, ως Συνεργαζόμενος-Εταίρος, στο Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο LIFE+ Waste2bio—«Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος παραγωγής βιοαιθανόλης από απορρίμματα».

Τα απορρίμματα τροφών (καφέ κάδος) 100 οικιών του Δήμου μας, εδώ και δύο έτη, οδηγούνται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου και ξηραίνονται, με τη βοήθεια συστήματος ξήρανσης απορριμμάτων. Η μάζα και ο όγκος τους, μειώνεται κατά 80% και μετατρέπονται σε ξηρό υλικό το οποίο στη συνέχεια με τη βοήθεια ενζύμων και μικροβίων, μετατρέπεται κατά ένα μεγάλο μέρος τους σε βιοαιθανόλη. Η εν λόγω τεχνολογία και πρακτική είναι σε πλήρη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιούμε, οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για το έργο και τα αποτελέσματά του, καθώς και για την προοπτική επέκτασής του. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ηλίας Αποστολόπουλος

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Ημερομηνία: 17/05/2016
Αίθουσα ‘Μελίνα Μερκούρη’, Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού,
(Περικλέους 55, Χολαργός)


10.30    Άφιξη/Εγγραφές

11.00    Χαιρετισμοί
 
11.10    Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο κανονισμών για την διαχείριση αποβλήτων: Ο δρόμος για μια Κυκλική Οικονομία στην Ευρώπη
              Ειδικός WES

11.25    Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης και επεξεργασίας των βιοαποβλήτων 
              Μαρία Λοιζίδου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

11.40    Διαδραστική συνεδρία - Αναγνώριση και αξιολόγηση σημαντικών καινοτόμων αναγκών για πιο αποδοτική διαχείριση αποβλήτων

12.00    WASTECOSMART: Καινοτόμα διαχείριση στερεών αποβλήτων διαμέσου της έρευνας και ανάπτυξης
              Ειδικός WES

12.15    WASTEBIO: Αειφορική διαχείριση οικιακών βιοαποβλήτων για παραγωγή αιθανόλης δεύτερης γενιάς
              Άγγελος Σωτηρόπουλος, Φυσικός, PhD, MSc.

12.30    Ιεράρχηση επιλογών για τη διαχείριση των αποβλήτων: Οι καλύτερες  πρακτικές από όλη την Ευρώπη για μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων
             Ειδικός WES

12.45    Ανοικτή Συζήτηση

13.15    Συμπεράσματα

 

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων και δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών σε όλη την Αττική. Ειδικά η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα διενεργεί όπως κάθε χρόνο και φέτος, εφαρμογές ψεκασμών από εδάφους στον περιαστικό ιστό των Δήμων της διοικητικής αρμοδιότητάς της.

Ο Δήμος μας αποφάσισε να συνδράμει την προσπάθεια της Περιφέρειας  υλοποιώντας αντίστοιχα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών σε ευαίσθητα σημεία του, παράλληλα με τις εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης της χαμηλής βλάστησης, οι όποιες έχουν  ήδη ξεκινήσει, με τον καθαρισμό και αποψίλωση 325 στρεμμάτων χώρων πρασίνου. Επίσης  ο Σ.Π.Α.Υ (Σύλλογος Προστασίας, Ανάπτυξης Υμηττού ) θα ξεκινήσει με δική του εργολαβία τον καθαρισμό από ξερόχορτα των περιαστικών ζωνών του Δήμου μας, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου και της Δασοπροστασίας Παπάγου – Χολαργού (ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.).
Ο Δήμος μας , προκειμένου για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και τον περιορισμό της όχλησης εξαιτίας των κουνουπιών,   θα υλοποιήσει πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, από εδάφους,  με στοχευμένες  επεμβάσεις σε  ευαίσθητα σημεία του προαστίου ( φρεάτια όμβριων, σιντριβάνια, στάσιμα νερά, πλατείες, χαμηλή βλάστηση πέριξ παιδικών χαρών, Μεγάλο Πάρκο Παπάγου, Θερινό Θέατρο, Πάρκο Χολαργού κλπ). Την εργασία « Ψεκασμοί για την καταπολέμηση παρασίτων» η οποία θα ξεκινήσει στις 11/5/2016, έχει   αναλάβει πιστοποιημένη Εταιρία η οποία έχει υπογράψει σχετική  σύμβαση με το Δήμο.

Τα σκευάσματα με τα οποία θα γίνουν οι ψεκασμοί  είναι εγκεκριμένα από  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την υπ’αριθ. 2212/25479/29-2-2016 εγκύκλιο,   είναι χαμηλής τοξικότητας και ως εκ τούτου επιτρέπεται η χρήση τους σε κατοικημένες περιοχές εφόσον ληφθούν τα στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης.

Κατόπιν αυτών, σας ενημερώνουμε ότι:

α. Οι περιοχές που θα ψεκαστούν , πλην των φρεατίων, θα οριοθετηθούν με έγχρωμη κορδέλα. Κατά την διάρκεια του ψεκασμού παρακαλούνται οι πεζοί να μην πλησιάζουν την οριοθετημένη περιοχή. Η απομάκρυνση της κορδέλας θα γίνει όταν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό (1-2ώρες αρκούν).


β. Οι  ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες ( παιδιά και  πάσχοντες από καρδιοαναπνευστικά νοσήματα ή αλλεργίες)  θα ήταν προτιμότερο να αποφεύγουν τις περιοχές που έχουν ψεκαστεί για ένα εικοσιτετράωρο μετά τον ψεκασμό.

γ. Tα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν δεν θεωρούνται επικίνδυνα για τα πουλιά και τα μικρά ζώα (σκύλους, γάτες κλπ).

Παράλληλα με τις ενέργειες του Δήμου η επιτυχία του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών εξαρτάται από μία σειρά προληπτικών μέτρων που θα πρέπει  όλοι μας  να εφαρμόζουμε στα σπίτια μας, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Μέτρα πρόληψης στο σπίτι
• Αντικαθιστούμε σπασμένους σωλήνες νερού που τρέχουν.
• Φυλάσσουμε τα δοχεία νερού που δε χρησιμοποιούμε (κουβάδες, καρότσια, βαρέλια) γυρισμένα ανάποδα ή τα διατηρούμε καλυμμένα.
• Καλύπτουμε ή απομακρύνουμε παλιά λάστιχα που συσσωρεύουν νερό.
• Καθαρίζουμε τα φύλλα που μαζεύονται στις υδρορροές.
• Φροντίζουμε  τα πιατάκια από τις γλάστρες ώστε  να μη λιμνάζει το νερό.
• Το πότισμα να γίνεται τις μεσημεριανές ώρες σε σπίτια με κήπους και να  αποφεύγουμε  το βραδινό.
 
Μέτρα ατομικής προστασίας
• Χρήση κατάλληλων ρούχων που καλύπτουν όσο γίνεται περισσότερο
το σώμα (μακριά μανίκια και παντελόνια, ανοιχτόχρωμα και φαρδιά
ρούχα).
• Χρήση εντομοαπωθητικών τόσο σε ακάλυπτο δέρμα, όσο και πάνω
από τα ρούχα.
• Χρήση κουνουπιέρας.
• Συχνά λουτρά καθαριότητας για την απομάκρυνση του ιδρώτα.


Το επιστημονικό προσωπικό της  Δ/νση ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ  του Δήμου θα είναι στην διάθεσή σας (τηλ.210-6540211-214, 210-6537261) για την παροχή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας για το συγκεκριμένο θέμα.

 

 

 

«Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα; Οτι χωρίς να το καταλάβουμε, ξεκινάμε τη ζωή μας λέγοντας »Αυτή θα είναι η ζωή μου» και καταντάμε να λέμε «Έτσι είναι η ζωή». Κι όλα εκείνα τα όνειρα; Τα σχέδια που κάναμε ; Τι απέγιναν; Υπάρχουν ελάχιστοι τυχεροί που μπορούν να κοιτάζουν πίσω και να λένε πως έστω τα πλησίασαν. Κι εσείς,δεν μπορεί, όταν ξεκινούσατε πρέπει να πιστεύατε πως υπάρχει κάτι παραπάνω….»

«Δεν θα τα πάρεις μαζί σου» (1938), Τζορτζ Σ. Κάουφμαν & Μος Χαρτ.
Μια κωμωδία καταστάσεων που, αν και γράφτηκε 78 χρόνια πριν, εξακολουθεί να διατηρεί ακόμη και σήμερα τη φρεσκάδα, τη ζωντάνια και τον ρομαντισμό μιας άλλης εποχής, κλείνοντας μας με νόημα το μάτι.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Βασίλης Λαδικός
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – ΣΚΗΝΙΚΑ: Κατερίνα Μπλάτσου
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Σταυρούλα Μόκα

ΠΑΙΖΟΥΝ:
ΠΕΝΥ ΣΙΚΑΜΟΡ: Τζοβάννα Χατζοπούλου / Μαριάννα Γιολδάση
ΤΕΣΙ ΣΙΚΑΜΟΡ: Βιργινία Κουλουμούνδρα / Γιώτα Λεοναρδοπούλου
ΡΙΜΠΑ: Αρτεμις Καρύδα / Βασιλική Γκαρδιακού
ΠΩΛ ΣΥΚΑΜΟΡ: Σπύρος Μηλιώνης
Κος ΝΤΕ ΠΙΝΑ: Χρήστος Χλιβέρης
ΕΝΤΙ ΚΑΡΜΑΪΚΛ: Μιχάλης Σφακιανός
ΡΟΚΟ: Βασίλης Κουλόπουλος
ΜΑΡΤΙΝ ΒΑΝΤΕΡΧΟΦ (παππούς): Κωνσταντίνος Μιντζαρίδης
ΑΛΙΣ ΣΙΚΑΜΟΡ: Σταυρούλα Μόκα
Κος ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ (εφοριακός): Χρήστος Λιάκουρης
ΤΟΝΥ ΚΙΡΜΠΥ: Βασίλης Λαδικός
Κος ΚΟΛΕΝΚΟΦ: Μιχάλης Δελαβίνιας
ΓΚΕΪ ΓΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ (ηθοποιός): Γωγώ Διαλεκτού
Κος ΚΙΡΜΠΥ: Γιώργος Φολόκης
Κα ΚΙΡΜΠΥ: Όλγα Χλουβεράκη / Σόφη Καρατζά
ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ: Βαγγέλης Σπυρόπουλος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Χρήστος Λιάκουρης
ΟΛΓΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ (δούκισσα): Ειρήνη Βαλληνδρά

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Πέμπτη 5 – Παρασκευή 6 – Σάββατο 7 – Κυριακή 8 Μαΐου 2016
ώρα : 21.00
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Περικλέους 55 , Χολαργός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου
Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
3.Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4.Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
5.Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
6.Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7.Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8.Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση των επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παρακάτω έργου:
9.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ προϋπολογισμού 1.750.000,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Ελένη Ταϊγανίδου)

Στα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Δ/ντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Διευθύντριας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:
Α)για τον ορισμό των προέδρων και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αθηναίων), και
Β)για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.


Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.
Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

α. Ιερός Ναός “Αγίου Γεωργίου”
Έξοδος στις 21:00 και περιφορά στις οδούς Καρναβία – Καραλή – Δαβάκη – Λάσκου – Καρναβία – Ι. Ναός.

β. Ιερός Ναός “Αγίας Σκέπης”
Έξοδος στις 20:45 και περιφορά στις οδούς Ιωνίας – Κύπρου - Εθνικής Αμύνης, - Λεμεσού - Στρατάρχου Παπάγου.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

 

Το Κοιμητήριο Παπάγου θα λειτουργεί καθ’ όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα από 07:00 έως 19:00.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 • Τα πρωινά δρομολόγια από και προς το Κοιμητήριο θα εκτελεστούν κανονικά.
 • Στην εκκλησία του Κοιμητηρίου θα ψαλεί η Ακολουθία των Άγιων Παθών, 16:00-19:00.
 • Το απόγευμα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πιστοί, τα δημοτικά λεωφορεία θα εκτελέσουν δύο δρομολόγια, ως εξής:
 • Ώρα 16:00 από την πλατεία Κονίτσης, για εξυπηρέτηση της άνω ζώνης.
 • Ώρα 16:30 από γωνία Λεωφ. Μεσογείων & Κύπρου, για εξυπηρέτηση της κάτω ζώνης.
 • Τα δημοτικά λεωφορεία θα ακολουθήσουν τη διαδρομή του αστικού λεωφορείου 409.
 • Μετά το πέρας της Ακολουθίας θα εκτελεστούν όσα δρομολόγια χρειαστούν για την επιστροφή των πιστών.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 • Μεγάλες Ώρες και Εσπερινός της Αποκαθήλωσης, 07:00-10:30.
 • Ακολουθία του Επιταφίου, 16:30-19:00 – Έξοδος Επιταφίου στις 17:45 (περιφορά εντός του Κοιμητηρίου).
 • Θα εκτελούνται συνεχή δρομολόγια από ένα δημοτικό λεωφορείο, κατά τις ώρες 07:00-14:30, 16:00-17:30 και μετά την περιφορά του Επιταφίου για την επιστροφή των πιστών.
 • Το δεύτερο δημοτικό λεωφορείο θα εκτελεί διαδρομές εντός του Κοιμητηρίου με ενδιάμεσες στάσεις από 07:30-17:00.
 • Απαγορεύονται τα οχήματα εντός του Κοιμητηρίου. Σε περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να επιβιβαστεί σε δημοτικό λεωφορείο, θα μπορεί να μετακινηθεί με το δημαρχιακό αυτοκίνητο.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 • Ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου (Πρώτη Ανάσταση), 07:30-09:00.  
 • Στις προαναφερθείσες Ιερές Ακολουθίες θα συμμετάσχει ο Κων/νος Παπαχριστοδούλου με τη χορωδία του.

 

 

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Η ώρα εξόδου των Επιταφίων των Ιερών Ναών θα αποφασιστεί από τους Προϊσταμένους των Ναών, έτσι ώστε να συναντηθούν όλοι στο Ηρώο Πεσόντων Χολαργού στις 21:30, όπου θα ψαλεί η Δέηση.

 

α. Ιερός Ναός “Παναγίας Φανερωμένης”
• Προς το Ηρώο, διά των οδών Βουτσινά – Περικλέους.
• Προς το Ναό, διά των οδών Περικλέους – Κεραμεικού - Ουρανίας – Φανερωμένης.

β. Ιερός Ναός “Αγίας Τριάδος”
• Προς το Ηρώο, διά των οδών Αγίας Τριάδος – Ευριπίδου.
• Προς το Ναό, διά των οδών 25ης Μαρτίου – Καραϊσκάκη – Κρέσνης- Θεσσαλονίκης.

γ. Ιερός Ναός “Υψώσεως Τιμίου Σταυρού”
• Προς το Ηρώο, διά των οδών Κλειούς – Υμηττού – Θεοτοκοπούλου – Περικλέους.
• Προς το Ναό, διά των οδών 25ης Μαρτίου - Αναστάσεως.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Το Κοιμητήριο Χολαργού θα λειτουργεί καθ’ όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα από 07:00 έως 19:00.
Τα δημοτικά λεωφορεία καθ’ όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα θα εκτελούν τα συνήθη δρομολόγια.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
• Εκκλησία Κοιμητηρίου - Ακολουθία των Άγιων Παθών, 15:00-17:30.
• Το δημοτικό λεωφορείο θα εκτελέσει ένα δρομολόγιο στις 15:00 από την πλατεία Εθν. Αντιστάσεως και με επιστροφή στις 17:30 από το Κοιμητήριο.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
• Τέλεση τρισαγίων υπέρ των κεκοιμημένων – 08:00-15:00.
• Ακολουθία του Εσπερινού της Αποκαθήλωσης και του Επιταφίου Θρήνου, στις 15:00.
• Έξοδος του Επιταφίου στις 17:00 (περιφορά εντός του Κοιμητηρίου).
• Τα δημοτικά λεωφορεία θα κάνουν τα εξής δρομολόγια:
Εκκίνηση από την πλατεία Εθν. Αντιστάσεως κατά τις ώρες:  09:00, 10:30, 12:00, 13:30,14:30,15:30 και 16:30.
Επιστροφή από το Κοιμητήριο κατά τις ώρες: 10:00, 11:30,13:00, 14:15, 16:00 και μετά το πέρας της περιφοράς του Επιταφίου για την επιστροφή των πιστών.

 

 

Την Παρασκευή 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η Πασχαλινή διανομή προς 230 οικογένειες ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης μετέδωσαν όσοι προσέφεραν προϊόντα χρήματα, αλλά και εθελοντική εργασία, συνεισφέροντας στην προσπάθεια του Δήμου να στηρίξει όσους βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια και συγκεκριμένα:

 • Τα καταστήματα Απολλώνιο, Βενέτης Χολαργού, Βενέτης Smart Park, Άρτος και Μέλι, Άρτος και Γλυκίσματα και Αρτόραμα.
 • Τα Ζαχαροπλαστεία ‘Dolcetti’, ‘Choc o Rock’, ‘Ολυμπιάδα’, ‘Mariz’.
 • Τα super markets ‘Σκλαβενίτης’ και ‘ΑΒ Βασιλόπουλος’.
 • Τα κρεοπωλεία Μπεκιάρης, Γκίκας, Καραλίδης Φώτης, Κομιανός Σταύρος και Καρμπαλιώτου Βούλα.
 • Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι ‘Πανελλήνια Οργάνωση Οικογένειας και Νεότητος’, Λέσχη LIONS Παπάγου ‘Ολυμπιάδα’, ‘Ψηλορείτης’ και Χριστιανική Ένωση Νεανίδων.
 • Οι Παραγωγοί Χωρίς Μεσάζοντες ‘Απευθείας’.
 • Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Νηπιαγωγείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, οι οποίοι προσέφεραν ρούχα.

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος ευχαριστεί θερμά όλους όσοι προσέφεραν και προσφέρουν προϊόντα, όλους όσοι βοηθούν εθελοντικά στο έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αλλά και το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρόνοιας και των άλλων Υπηρεσιών του Δήμου.

Η συνεισφορά όλων είναι μια ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης, που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και παράλληλα καλλιεργεί την αγάπη για τον συνάνθρωπο και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κλήρωση μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση των επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων:
9.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΚ ΜΑΡΣΩ, ΟΔΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ προϋπολογισμού 12.595,20€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Α. Φάρκωνας)
9.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Κ.Χ., ΕΤΟΥΣ 2014 προϋπολογισμού 12.528,94€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Α. Φάρκωνας).
Στα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Δ/ντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Διευθύντριας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:
Α) για τον ορισμό των προέδρων και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αθηναίων), και
Β) για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.


Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.
Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

Ανανεωμένες παιδικές χαρές στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού,  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών, είναι στη διάθεση των μικρών μας φίλων.

Νέες, σύγχρονες που τηρούν πλέον τις προδιαγραφές και έχουν αποκτήσει πιστοποιητικά συμμόρφωσης των οργάνων είναι οι παρακάτω παιδικές χαρές:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

 1. Παιδική Χαρά στην Πλατεία Παύλου Μπακογιάννη (οδός Ελ. Βενιζέλου)
 2. Παιδική Χαρά στο Μεγάλο Πάρκο.
 3. Παιδική Χαρά στην πλατεία Αγ. Γεωργίου.
 4. Παιδική Χαρά επί της οδού Νευροκοπίου.

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 1. Παιδική χαρά στο Άλσος Χολαργού (οδός Περικλέους)
 2. Παιδική Χαρά στην πλατεία Δημοκρατίας.
 3. Παιδική Χαρά στην πλατεία Κύπρου.

Μεγάλο Πάρκο Παπάγου

Άλσος Χολαργού

Μεγάλο Πάρκο Παπάγου

Οδός Νευροκοπίου

Πλατεία 'Παύλου Μπακογιάννη'

Πλατεία Αγ. Γεωργίου

Πλατεία 'Παύλου Μπακογιάννη'

Πλατεία 'Παύλου Μπακογιάννη'

Πλατεία Δημοκρατίας

Πλατεία Κύπρου

Μεγάλο Πάρκο Παπάγου

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού σε συνεργασία με το Skywalker.gr διοργανώνει ανοιχτά workshop αναζήτησης εργασίας. Απευθύνονται σε ανέργους που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην αναζήτηση εργασίας. Τα θέματα των εργαστηρίων είναι: Τεχνικές αναζήτησης εργασίας και συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

Ημερομηνία: Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 και ώρα 17:00 – 20:00, στο Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στο Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55 Χολαργός.
Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Νεολαίας και Προώθησης Απασχόλησης Δήμου Παπάγου – Χολαργού (τηλ.: 213 2002831, 6944699587, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και 210 9730280, www.skywalker.gr).

 

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού, σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, στο οποίο όλοι σας μπορείτε να ανακυκλώνετε άδειες συσκευασίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και επιτυγχάνοντας εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της δυναμικής της ανακύκλωσης στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού, ώστε ακόμα περισσότεροι δημότες και μαθητές να γνωρίσουν το Σύστημα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στην πόλη και να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης, θα πραγματοποιηθεί η “Μεγάλη Γιορτή Ανακύκλωσης για τους μαθητές του Δήμου Παπάγου - Χολαργού ” έως 31 Μαΐου 2016.

Λόγω της σημαντικότητας που έχει η ανακύκλωση αλλά και η περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών, τονίζεται ότι η “Μεγάλη Γιορτή Ανακύκλωσης για τους μαθητές του Δήμου Παπάγου - Χολαργού”, όπως και οι αντίστοιχες Γιορτές στους άλλους Δήμους της χώρας, τελούν υπό την Αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Έως 31 Μαΐου 2016, στο Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού που είναι τοποθετημένο και λειτουργεί στην: Οδό Περικλέους (έναντι Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55 Χολαργός), οι μαθητές θα μπορούν να επιστρέφουν για ανακύκλωση μεταλλικές, πλαστικές, γυάλινες συσκευασίες, αλλά και πλαστικές σακούλες.

Η «Μεγάλη Γιορτή Ανακύκλωσης για τους μαθητές του Δήμου Παπάγου – Χολαργού» περιλαμβάνει:

 • Μεγάλο Διαγωνισμό Ανακύκλωσης για τους μαθητές ΟΛΩΝ των σχολείων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ο οποίος θα πραγματοποιείται έως 31 Μαΐου 2016.
 • Διοργάνωση happenings στο χώρο του κάθε Ολοκληρωμένου Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, κατά τη διάρκεια της Γιορτής Ανακύκλωσης αλλά και τελετή απονομής των επάθλων στους νικητές της Γιορτής Ανακύκλωσης.

Στο Μεγάλο Διαγωνισμό Ανακύκλωσης υπάρχουν σημαντικά δώρα για κάθε μαθητή από τα σχολικά τμήματα που θα ανακυκλώσουν τις περισσότερες συσκευασίες και άρα θα έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία της ανακύκλωσης, αλλά και εκπλήξεις για όλους. 

1ο Δώρο – Έπαθλο: Ένα tablet, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ με τη μεγαλύτερη συμμετοχή.
2ο Δώρο – Έπαθλο: Ένα MP4 music player, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ με τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή.
3ο Δώρο – Έπαθλο: Ένα MP3 music player, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ με την τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή.

Επιπρόσθετα, το 1ο σχολικό τμήμα πανελλαδικά που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες συσκευασίες θα κερδίσει, επιπλέον, ένα ταξίδι 5 ημερών στη Ρόδο ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, με διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, με πλήρη διατροφή, με ξενάγηση στα αξιοθέατα της Ρόδου και με σημαντική περιβαλλοντική δράση.

Στην περίπτωση που το 1ο σχολικό τμήμα πανελλαδικά που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες συσκευασίες είναι νηπιαγωγείο ή δημοτικό, τότε το επιπλέον μεγάλο δώρο θα είναι ένα ποδήλατο ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, μια επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης, αναμνηστικό δώρο από το Μουσείο και μια σημαντική περιβαλλοντική δράση.

Σας περιμένουμε στα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έως 31 Μαΐου 2016, για να ανακυκλώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, να μάθουμε για την ανακύκλωση και να παίξουμε, γιατί το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας.

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

 

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Πανελλήνιας Εθελοντικής Εκστρατείας «Let's do it Greece» (http://www.letsdoitgreece.org), συμμετέχει στην εθελοντική δράση καθαρισμού, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ταχέως αναπτυσσόμενη εθελοντική καμπάνια σε παγκόσμια κλίμακα.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες πολίτες από κάθε μεριά του πλανήτη, καθαρίζουν τους τόπους τους, περνώντας μήνυμα βελτίωσης και προστασίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.

Την Κυριακή 17 Απριλίου και ώρα 10:00, καλούμε τους κατοίκους της πόλης μας, παιδιά και ενήλικες, να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δράση και όλοι μαζί να δείξουμε πως με μια απλή θετική κίνηση μπορούμε, εμείς οι ίδιοι, ‘να γίνουμε η αλλαγή που περιμένουμε’.

Τα σημεία που έχουν επιλεγεί να καθαριστούν στο Δήμο μας είναι:
• Το  Αθλητικό Κέντρο στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (οδός Νευροκοπίου 4-6) συνάντηση στο Κέντρο Νεότητας στις 10:00 και
• Το άλσος Χολαργού (οδός Ευριπίδου) έναντι του Δημαρχείου στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού – συνάντηση στις 10:00 στο χώρο έξω από το Δημαρχείο, Περικλέους 55.

Το συντονισμό της δράσης θα αναλάβει το προσωπικό του Δήμου με τους εθελοντές της Δασοπροστασίας Παπάγου-Χολαργού. Απαραίτητο υλικό για τον καθαρισμό των χώρων (σακούλες και γάντια), θα διανεμηθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Η υποστήριξη και η συμμετοχή όλων μετράει. Ας δώσουμε λοιπόν την Κυριακή 17 Απριλίου δυναμικό παρών, γιατί το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας.

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός