Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (172)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠλειοψηφίαΕγκρίνει :α. Την Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2ου Τριμήνου 2019, , ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου «Λειτουργική και ΑισθητικήΑναβάθμιση οδού Βουτσινά».
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Αποδοχή της Δωρεάς – Χορηγίας, ποσού Τριών Χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) από τον κ. ΒασίλειοΚαλογεράκη, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «MONTANA Constructions ServicesΙ.Κ.Ε.», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Άσκηση του Ενδίκου μέσου της Αίτησης Ανάκλησης ενώπιον του Εβδόμου Τμήματος του ΕλεγκτικούΣυνεδρίου κατά της υπ’αριθ. 154/2019 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών αυτού Τμήματος,οριζόμενων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου Παπάγου…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) όπωςαντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 35 τουΒ.Δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114/Α/15-6-59).ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει τις κατωτέρω 225,16 € από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτωνπληρωμής σε…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Αποδοχή της Δωρεάς προς τις Υπηρεσίες του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, εκ μέρους του Δημότη κ.Ευστράτιου Παλαιολόγου, των ακόλουθων ολοκληρωμένων Συστημάτων Η/Υ :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Αποδοχή της Δωρεάς προς το Δήμο Παπάγου - Χολαργού, εκ μέρους του Συνεργάτη του Δήμου κ.Αθανασίου Ι Γκίτση, των ακόλουθων τεσσάρων (4) Εκτυπωτών :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός