Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (172)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 14204/5-6-2019 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, για την προμήθεια με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Αποδοχή Δωρεάς, σε Τρόφιμα και Είδη Ατομικής Υγιεινής, προς το ΚοινωνικόΠαντοπωλείο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, από το 2ο Αττικό Αγώνα Δρόμου «ΟΛΟΙΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».β. Τη διάθεση των ανωτέρω Ειδών, προς τους…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Έγκριση :α. Της Εκτέλεσης της Προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α, Δ.Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», με τη…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει :α. Την Προσφυγή στη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του αρ. 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 για τοτμήμα Γ.1.1΄ ΕΙΔΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ CAMP Δ.Ο.Π.Α.Π. του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικούδιαγωνισμού της προμήθειας με…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤη Ματαίωση του τμήματος Γ.1.1΄ ΕΙΔΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ CAMP Δ.Ο.Π.Α.Π. του διεθνή ανοικτούηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσειτιμής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 14103/4-6-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών Λοιπών προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τηνΥπηρεσία με τίτλο : « Υπηρεσία Οργάνωσης και Πραγματοποίησης…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφίαα. Την Έγκριση του από 29-5-2019 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, του Έργου με τίτλο :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΚΠ».

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός