Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (172)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 16834/1-7-2019 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού καιΑξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, για την Προμήθειαμε τίτλο : :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΚΩΝΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 15450/14-6-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών Λοιπών Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ανοικτών Διαγωνισμών), για τον ανοιχτό διαγωνισμό ΄΄«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει :α. Την Εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με τη διαδικασία του ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 15129/12-6-2019 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού καιΑξιολόγησης Προσφορών Προμήθειας Ηλεκτρονικού – Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Σχετικών Υπηρεσιών,για το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 14651/7-6-2019 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών για το Συνοπτικό Διαγωνισμό : « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) όπωςαντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 35 του Β.Δ.17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114/Α/15-6-59).ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει τις κατωτέρω 266,85 € από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτωνπληρωμής σε…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφίαΤη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Οικ. Έτους 2019, ως ακολούθως :Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός