Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (172)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 19957/7-8-2019 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, για το συνοπτικό διαγωνισμό:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 19910/6-8-2019 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, για τον ανοικτό ηλεκτρονικόδιαγωνισμό: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ…
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010-…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Άσκηση του Ενδίκου Μέσου της Αίτησης Ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τηςυπ’αριθ. 5/2019 πράξης προσυμβατικού ελέγχου της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου στοΥπουργείο Τουρισμού, οριζόμενων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ», ως Οριστικού Αναδόχουτου έργου : « Συντήρηση και Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 19057/23-7-2019 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών που συντάσσονται από τη Δ/νση ΤεχνικώνΥπηρεσιών, του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Έγκριση των Όρων Διακήρυξης για τη Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, βάσει των διατάξεωντου Ν.4412/2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», ως ακολούθως…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός