Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (172)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Εγκρίνει την υπ’ αριθ.59/2019 (ΑΔΑ: ΨΗΧΘΟΛΥΠ-Ε6Λ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π), με την οποία εγκρίθηκε η Γ αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία Εγκρίνει: α) Την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού» με τη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού β) Τη διενέργεια…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Την Άσκηση Ενδίκου Βοηθήματος της Αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Ελληνικού Δημοσίου προκειμένου να αναγνωρισθεί η αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του Δήμου μας επί του ως άνω γεωτεμαχίου…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Εγκρίνει: α. Την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού. β. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου». γ.…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Την Έκδοση, χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 450,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6495.0006, (για την πληρωμή της απαραίτητης δαπάνης προκειμένου να γίνουν τρείς (3) ανανεώσεις κάρτας ψηφιακού ταχογράφου εντός του έτους 2019),…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία α. Την Έγκριση του Πρακτικού II της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 1.922.500,00 € με Φ.Π.Α.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία α. Την Έγκριση των υπ’ αριθ. πρωτ. 22316/16-9-2019 και 23072/25-9-2019 Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 αντίστοιχα της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, του…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός