Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016 (246)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Συγκροτεί τις Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών προμηθειών και εργασιών - υπηρεσιών, καθώς και αξιολόγησης προσφορών του έτους 2016, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Ότι, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ, η ανάθεση της "Προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (τυμπάνων, μελανοταινιών κλπ) και φωτοτυπικού χαρτιού" , να γίνει σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα του τελευταίου Πρακτικού στους προμηθευτές για τα είδη που προσέφεραν…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Τη σύνταξη και έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ,ΕΤΟΥΣ 2016», σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Συντάσσει και εγκρίνει τους Όρους διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016», σύμφωνα με τη συννημένη απόφαση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τους Όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη συννημένη απόφαση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α.Εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης, ποσού 4.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6221.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016. β Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της Προϊσταμένης του Λογιστηρίου Φωτεινής Μπότη, ύψους, 4.000,00 €, η οποία υποχρεούται να αποδώσει…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 212,37€ από την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τον πίνακα της συνημμένης απόφασης.…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός