Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (122)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010…
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Έχοντας υπόψη:1.Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.3.Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα:Κλήρωση μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Έχοντας υπόψη:1.Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.3.Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Έχοντας υπόψη:1.Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.3.Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 92/2016 (ΑΔΑ:Ψ76ΧΩΞ1-ΥΣΗ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 33829/12773/5-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΕΒΚΟΡ1Κ-Ξ91) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 91/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, (ΑΔΑ:Ω0ΚΩΩΞ1-77Δ), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 33836/12774/10-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΖΥΟΡ1Κ-350) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός