Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την ανατροπή – αποδέσμευση των ανεκτέλεστων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ως ο συνημμένος πίνακας (επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.Τα μέλη κ.κ. Ιωάννης Κεχρής και Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας, μειοψήφισαν ψηφίζοντας «ΛΕΥΚΟ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον Πίνακα (1) της συνημμένης απόφασης.β. Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την αποδοχή Χορηγίας, προς το Δήμο, από την εταιρεία ««ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.», αναλυόμενης ως ακολούθως: α. Δωρεάν παροχή έξι (6) φιαλών νερού «ΖΑΡΟΣ» των 10 lt έκαστη, ανά μήνα, για την τροφοδοσία του ανωτέρω ψύκτη.β. Πρόβλεψη για δωρεάν αντικατάσταση του…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Tον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ.2/2014 μελέτης της Οικονομικής Υπηρεσίας – Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού καιβ. Τους Όρους Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο της απόφασης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την παράταση του χρόνου ισχύος της υπ΄ αριθμ. 8668/28-3-2014 τρέχουσας σύμβασης με την εταιρεία «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» μέχρι και τρεις μήνες, ήτοι έως 27/6/2015, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Συντάσσει – τροποποιεί το νέο σχέδιο προϋπολογισμού 2015 ακολουθώντας τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττική, ως κατωτέρω:- την μεταφορά της πίστωσης του ΚΑ 00.6721.0001 στον νέο ΚΑ 20.6721.0001- την μεταφορά της πίστωσης του ΚΑ 00.6711.1000 στον νέο 00.6711.0003-…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Την εμφάνιση των Δικηγόρων του Δήμου κ.κ. Νικολάου Γεωργακόπουλου και Παναγιώτη Πούλιου, την 5η Φεβρουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο, ενώπιον του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, στη δίκη που ξεκίνησε την…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός