Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού, που αφορούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείογια το 2015, όπως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο Πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσαςαπόφασης. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016», ως συνημμένο αρχείο. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης και την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα τηςΠροϊσταμένης του Λογιστηρίου κας Φωτεινής Μπότη, ύψους 4.500,00€, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμόεντός προθεσμίας τριών μηνών. Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6221.0001 του προϋπολογισμού έτους…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει Την Απαλλαγή της κ. Φωτεινής Μπότη, από κάθε ευθύνη, ως υπόλογου του υπ’ αρ. 353 /2016 χρηματικούεντάλματος ποσού 4.000, 00 €. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει α) Την Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6411.0001 & 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.35.6411.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016. β) Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της κ. Αικατερίνης Μουρούνα, συνολικού ποσού20.000,00€, η οποία υποχρεούται να…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες, που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, συνολικού ποσού 360,98€ απότην υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχωνπιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, ήτοι: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει α. Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντοςοικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) : β. Τη δέσμευση των δαπανών άνω των 50.000,00 € σε βάρος των ΚΑ εξόδων…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός