Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Συγκροτεί τις Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών προμηθειών και εργασιών - υπηρεσιών, καθώς και αξιολόγησης προσφορών του έτους 2015 σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει:α) Την Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6494.0001 του προϋπολογισμού έτους 2015.β) Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της τοπογράφου μηχανικού του Δήμου κ. Ξανθής Αντωνοπούλου, ποσού 500,00 €, η οποία υποχρεούται να αποδώσει…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει:α) Την Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221.0001 του προϋπολογισμού έτους 2015.β) Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της Προϊσταμένης του Λογιστηρίου Φωτεινής Μπότη ύψους 5.000,00 €, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την απαλλαγή της κ. Φωτεινής Μπότη, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αρ. 13/2015 χρηματικού εντάλματος ποσού 10.000,00 €. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει:α) Την Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6411.0001 του προϋπολογισμού έτους 2015.β) Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της κ. Αικατερίνης Μουρούνα, ποσού 20.000,00 €, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός προθεσμίας τριών…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 411,71€ από την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Ο…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα (1) της συνημμένης απόφασης.β. Τη δέσμευση των δαπανών σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους,…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός