ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παρακάτω έργου:
9.1 Συντήρηση πλατειών 2015, προϋπολογισμού 65.699,88€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Ελένη Ταϊγανίδου)

Στα μέλη των Επιτροπών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Δ/ντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.

Α) Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:
για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού), και
Β) για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

- Τετάρτη 11 Ιουλίου και ώρα 19:30
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός

- Πέμπτη 12 Ιουλίου και ώρα 07:00
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για την Κυριακή 8/7 συναυλία με τη Φωτεινή Δάρρα, αναβάλλεται λόγω πρόβλεψης για αποστάτες καιρικές συνθήκες. 

Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Ιουλίου όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα εισιτήρια που είχαν αγοραστεί για 8/7. 

Ιερός Ναός Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού.

Ιερά Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου.
Παρεκκλήσι των Αγίων Παϊσίου και Πορφυρίου

Τετάρτη 11 Ιουλίου και ώρα 19:30 - Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ' Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.

Πέμπτη 12 Ιουλίου
07:00 – Πανηγυρικός Όρθρος
08:30 – Θεία Λειτουργία
19:00 – Μεθεόρτιος Εσπερινός και Παράκληση του Αγίου

Τη Δευτέρα 9 Ιουλίου ξεκινά η ασφαλτόστρωση της οδού 17ης Νοεμβρίου, στο  πλαίσιο του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Παπάγου – Χολαργού», από την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως έως τη Λεωφόρο Μεσογείων.

Για διάστημα 7 ημερών τα έργα θα εκτελούνται από τις 17:00 έως τις 22:00 και θα ισχύουν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  • Απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στα σημεία που εκτελούνται τα έργα από τις 22:00 έως τις 05:00.
  • Διακοπή της κυκλοφορίας της λεωφορειακής γραμμής 416, από τις 22:00 έως τις 24:00.

Οι εργασίες θα γίνουν σε 3 φάσεις.

Τα οχήματα που διέρχονται από την οδό θα ακολουθήσουν τις παρακάτω εκτροπές από τις 17:00 έως τις 05:00, ανάλογα με το τμήμα στο οποίο εκτελούνται εργασίες.

Φάση 1: Οδός 17ης Νοεμβρίου από την Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως έως την οδό Σολωμού:  η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς την Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως θα εκτελείται από την οδό Αριστοτέλους συνέχεια Καραολή & Δημητρίου. Στην κατεύθυνση προς την Λ. Μεσογείων η κυκλοφορία θα εκτελείται από την οδό Φανερωμένης.

Φάση 2: Οδός 17ης Νοεμβρίου, από την οδό Σολωμού έως την οδό Εθνικής Αντιστάσεως:  η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς την Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως θα εκτελείται από την οδό Αριστείδου, Σολωμού συνέχεια 17ης Νοεμβρίου. Στην κατεύθυνση προς την Λ. Μεσογείων η κυκλοφορία θα εκτελείται από την οδό Φανερωμένης.

Φάση 3: Οδός 17ης Νοεμβρίου από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως την πάροδο της Λεωφόρου Μεσογείων:  η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς την Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως θα εκτελείται από την οδό Αριστοτέλους, Εθνικής Αντιστάσεως συνέχεια 17ης Νοεμβρίου. Στην κατεύθυνση προς την Λ. Μεσογείων η κυκλοφορία θα εκτελείται από την οδό Σωκράτους.

Ζητάμε την κατανόηση των κατοίκων μας για όσο διάστημα θα διαρκέσουν τα έργα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Παναγίας Φανερωμένης που θα λάβει χώρο στη δημοτική κοινότητα Χολαργού στις 22 & 23 Αυγούστου  2018, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κλήρωσης η οποία διενεργήθηκε την Τετάρτη 04-07-2018 και ώρα 12:00 ενώπιον τριμελούς αρμόδιας επιτροπής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου.

Πληροφορίες: Γραφείο καταστημάτων & λαϊκών αγορών 213.2002.877-882 

 

Η Αντιδήμαρχος

Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

 & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

Άννα Μαρία Τσικρικώνη

Δείτε ζωντανά την 8η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 04.07.2018 και ώρα 19:00, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.hellasnews.tv/live22/

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

https://www.dpapxol.gov.gr/dimos/dimotiko-simvoulio/proskliseis-ds/proskliseis-ds-2018/item/4455-8i-prosklisi-se-synedriasi-tou-dimotikoy-symvouliou-04-iouliou-2018.html

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού σας ενημερώνει, ότι από την Πέμπτη  5 Ιουλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2018, η Λαϊκή Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου θα λειτουργεί στην οδό Πεντέλης.

Σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία με την Ελένη Φουρέιρα ακυρώθηκε για λόγους της παραγωγής.Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια μπορούν να τα εξαργυρώσουν στα σημεία που τα αγόρασαν. 

Για τα εισιτήρια που αγοράστηκαν από το κατάστημα ΔΑΝΑΟΣ, η εξαργύρωση θα γίνεται στο γραφείο Φεστιβάλ (Αναστάσεως 90, Παπάγου).

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Ορισμό του Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος παραβρέθηκε χθες 27 Ιουνίου 2018,  σε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Τόσκα και με άλλους δημάρχους των Βορείων Προαστίων.

Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας και αστυνόμευσης στις περιοχές των δήμων. Μετείχαν ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος, ο Δήμαρχος Βριλησσίων Ξενοφών Μανιατογιάννης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Νικόλαος Μπάμπαλος, ο Δήμαρχος Πεύκης-Λυκόβρυσης Τάσος Μαυρίδης, ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Μιλτιάδης Καρπετας, ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Ηρακλής Γκότσης, ο Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου, ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού Αθανάσιος Βαλυράκης, ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού Παντελής Ξυριδάκης, ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο Έλενα Χριστούλη, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Αμαρουσίου Σπυρίδων Σταθούλης και ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Κηφισιάς Μιχάλης Καυγαλάκης.

Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετείχε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης, ενώ από την Ελληνική Αστυνομία ο Αρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Χρήστος Παπαζαφείρης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Υποστράτηγος Αχιλλέας Σκανδάλης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, Υποστράτηγος Παναγιώτης Ντζιοβάρας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Υποστράτηγος Γεώργιος Ψωμάς, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Βουτσελάς, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης, Ταξίαρχος Δημήτριος Αθανασόπουλος και ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, Αστυνομικός Διευθυντής Ιωάννης Λασπιάς.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να ακουστούν και να καταγραφούν τα προβλήματα όσον αφορά στην ασφάλεια των πολιτών.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα προβλήματα είναι απόρροια πολλών παραγόντων, όπως το μεταναστευτικό, η επέκταση των οικιστικών περιοχών, η φύλαξη υψηλών προσώπων, η γραφειοκρατία κ.α.

Από την πλευρά τους οι δήμαρχοι κατέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους δήμους τους.

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού εστίασε στο θέμα της στελέχωσης του Αστυνομικού Τμήματος του Δήμου μας, δεδομένου ότι οι αστυνομικοί που υπηρετούν εκεί καλούνται πολύ συχνά να εκτελέσουν υπηρεσίες εκτός της πόλης μας, καθώς και στην ανάγκη καθημερινής 24ωρης περιπολίας, τόσο με αυτοκίνητο, όσο και πεζή, την έλλειψη υλικών υποδομών στα Αστυνομικά Τμήματα κ.α. 

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ενημέρωσε τους δημάρχους ότι πρόθεσή τους  είναι να ενισχυθούν οι περιπολίες, να γίνει επέκταση του ωραρίου των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ, να αυξηθεί η επιτήρηση από την τροχαία και να ξεκινήσει και η βραδινή πεζή περιπολία.

Η πορεία υλοποίησης των δράσεων της ΕΛ.ΑΣ. που αναφέρθηκαν κατά τη συνάντηση θα εξεταστεί στις αρχές του Αυγούστου.

 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μαθητική συναυλία στο υπαίθριο θέατρο του Δημαρχείου Παπάγου - Χολαργού, η οποία διοργανώθηκε από τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου μας.
Στη συναυλία πήραν μέρος τα συγκροτήματα Alfavita, Open Bod και Seventh Moon και ο συντοπίτης μας Δημήτρης Μεντζέλος.

 

 

 

 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η θεατρική παράσταση "Ηλέκτρα του Ευριπίδη" αναβλήθηκε λόγω βροχής. Όσοι έχουν εισιτήρια για σήμερα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αύριο Πέμπτη 28 Ιουνίου. 

"Καλοκαιρινές Νότες" από τη Μικτή Χορωδία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, την Πέμπτη 28 Ιουνίου και ώρα 20:30 στο υπαίθριο θέατρο του Δημαρχείου (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός).

Μαέστρος, Σταύρος Μπερής - Πιάνο, Πόπη Μάλφα.

Σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα "Μ. Μερκούρη"

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των άστατων καιρικών συνθηκών αναβάλλονται οι παρακάτω εκδηλώσεις, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, Τρίτη 26 Ιουνίου:

1. "Απόψε διασκεδάζουμε" με τη Χορωδία Μουσικά Ηχοχρώματαω (Κηποθέατρο Παπάγου) -  Νέα ημερομηνία εκδήλωσης, Τρίτη 17 Ιουλίου και ώρα 20:30

2. "Τα τραγούδια είναι ευχή" (υπαίθριο θέατρο Δημαρχείου) - Νέα Ημερομηνία εκδήλωσης, Τετάρτη 4 Ιουλίου και ώρα 21:00

Σελίδα 1 από 49

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός