Με αφιέρωμα στο διάσημο σκηνοθέτη Στάνλεϊ Κιούμπρικ συνεχίζεται η Κινηματογραφική Λέσχη Παπάγου – Χολαργού.

Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι η ταινία «Μπάρρυ Λίντον», του 1975, την Τετάρτη 15 Μαρτίου και ώρα 19:30.

Συνέχεια την Τετάρτη 29 Μαρτίου και ώρα 19:30 με την ταινία «Σπάρτακος» του 1960.

Οι ταινίες θα προβληθούν στο Αμφιθέατρο "Μ. Θεοδωράκης", του Δημαρχείου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Πρόλογος-παρουσίαση: Παναγιώτης Μακρίδης, δημοσιογράφος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη :
α. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 58 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 3 του άρθρου 44 Ν. 3979/2011,
β. Τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν. 3463/2006,
γ. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 3125Β/ 26.11.2012),
δ. Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Καταργούμε την υπ. αριθμ. 1272/2015 Απόφαση του Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων» από 3/12/2015.
2. Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Συμβούλους και τους αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου, ως ακολούθως:

α) Την κα. Ειρήνη Βεντουζά ως Εντεταλμένη Σύμβουλο «Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού» με αρμοδιότητες τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εποπτεία του ετήσιου Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού.
β) Την κα. Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη ως Εντεταλμένη Σύμβουλο «Πολιτισμού, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων» και αναθέτουμε σ’ αυτήν την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, και την αξιοποίηση του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες με στόχο την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων του Δήμου μας και την συμμετοχή του σε διεθνή δίκτυα πόλεων.
γ) Τον κ. Βασίλειο Σιαμάνη ως Εντεταλμένο Σύμβουλο «Εξυπηρέτησης του Πολίτη» για την οργάνωση, εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ Παπάγου και Χολαργού, για την προώθηση και υλοποίηση του Προγράμματος της «Κάρτας Δημότη Δήμου Παπάγου–Χολαργού» καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος «Ασφαλής Γειτονιά».
δ) Την κα. Αγλαΐα (Λίλα) Σουρανή ως Εντεταλμένη Σύμβουλο για την εύρυθμη «Λειτουργία των Δημοτικών Πολυιατρείων».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
1. Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
II. Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
III. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
IV. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Παπάγου Χολαργού , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 44.539 κατοίκους.
[2]
V. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. (ΦΕΚ 3125Β/26-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
VI. Την υπ. αριθμ. 218/28-2-2017 Απόφαση Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
2. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με θητεία από 9/3/2017 μέχρι 31/8/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:


Α. Την κα Μαρία Αθανασάκου–Μουντάκη, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης, στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών και την παρακολούθηση και επίλυση λειτουργικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων.
• Την εποπτεία, παρακολούθηση και επίλυση θεμάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
• Τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
• Τη λειτουργία και εποπτεία Γραφείου Προώθησης της Απασχόλησης και Στήριξης της Επιχειρηματικότητας.
• Τη λειτουργία και εποπτεία Γραφείου Νεολαίας.
• Την υποστήριξη των ενοριών και των εκκλησιών του Δήμου.
• Την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του θεσμού «Ημέρες Περικλέους».
• Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση. των προβλημάτων τους που σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Την κα Γεωργία (Τζίνα) Αρβανίτη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας και την οργάνωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
 • Την εποπτεία και μέριμνα υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.
 • Την εποπτεία, παρακολούθηση και εξέλιξη των εκπονουμένων μελετών και εκτελουμένων έργων.
 • Την εποπτεία, λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του αστικού εξοπλισμού του Δήμου.
 • Την οργάνωση, εποπτεία και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 • Τον έλεγχο ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων και του δημαρχείου.
 • Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 76 Ν.3852/2010).

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Γ. Τον κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την οργάνωση και εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πρασίνου του Δήμου.
• Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, ήτοι την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.
• Την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης.
• Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
• Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και την οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
• Την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας και ΠΣΕΑ.
• Την προστασία και ανάδειξη του Υμηττού.
• Την διάθεση δημοτικών λεωφορείων σε φορείς της πόλης.
• Την ευθύνη για την επισκευή και περιοδική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
• Την εποπτεία του προγράμματος «Ασφαλής Γειτονιά» και την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων και της Δημοτικής Αστυνομίας.
• Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.


Δ. Την κα Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Ευαισθητοποίησης, Προώθησης της Ισότητας των Φύλων και Εθελοντισμού, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
• Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
• Την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.
• Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων (προβολή και εφαρμογή πολιτικών για την ισότητα, εκδηλώσεις για την Ημέρα της Γυναίκας κ.ά).
• Τον σχεδιασμό και οργάνωση ενημερωτικών, καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων σε συνεργασία με φιλανθρωπικούς και άλλους συλλόγους με στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, την δημοσιότητα και προβολή των κοινωνικών προγραμμάτων του Δήμου, την δικτύωση, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
• Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία Δημοτικού Μητρώου Συλλόγων.
• Την οργάνωση της «Ημέρας των Συλλόγων» σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του Δήμου.
• Την εποπτεία και λειτουργία του Προγράμματος «Κοντά στο Δημότη».
• Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
• Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φαρμακείου.
• Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας.
• Την εποπτεία θεμάτων σχετιζομένων με ΑμΕΑ.
• Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Ε. Την κα Άννα – Μαρία Τσικρικώνη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών.
  Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
  • Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και των συνοδευόντων αυτών δικαιολογητικών:
  α). Μισθοδοσίας όλου του προσωπικού,
  β). Πληρωμών προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κτλ,
  γ). Λοιπών υποχρεωτικών δαπανών,
  δ). Πάσης φύσεως δαπανών μέχρι του ποσού 1.500,00ευρώ, που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
  • Την εποπτεία και ευθύνη των διοικητικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
  • Την εποπτεία και έλεγχο αποθηκών υλικών (αναλωσίμων και μη).
  • Την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου.
  • Τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ήτοι την εποπτεία ενημέρωσης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων).
  • Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
  • Τη λειτουργία της εφαρμογής “Citify Papagou – Holargos Smart City”.
  • Την οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών βάσει των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Την λειτουργία του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης για τα Αδέσποτα και Δεσποζόμενα Ζώα.
  • Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς αρμοδιότητάς του.
  • Την Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν. 3852/2010)
  ▪ Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.


3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Αυγουρόπουλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Άννα-Μαρία Τσικρικώνη. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Άννας-Μαρίας Τσικρικώνη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Βικτωρία Νικάκη. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Βικτωρίας Νικάκη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Μαρίας Αθανασάκου-Μουντάκη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Αρβανίτη. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Γεωργίας Αρβανίτη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Αθανάσιος Αυγουρόπουλος.
4.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, ο οποίος αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Βικτωρία Νικάκη.
5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

Εγκαινιάστηκε σήμερα ο Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, παρουσία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αττικής κ. Καραμέρου, των Βουλευτών κ.κ. Καφαντάρη, Χατζηδάκη, Αυγενάκη, Κεραμέως, Ασημακοπούλου, του Επιτίμου Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη, εκπροσώπων συλλόγων και φορέων της πόλης μας και φυσικά πολιτών και παιδιών που θα φιλοξενηθούν στο σταθμό, από αύριο Παρασκευή 3 Μαρτίου.

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος σε σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε ότι το συγκεκριμένο έργο οραματίστηκε, προγραμμάτισε και θεμελίωσε ο Επίτιμος Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Βασίλειος Ξύδης. Ευχαρίστησε όλους όσοι συντέλεσαν στη δημιουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού, τόσο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όσο και από την παρούσα και ευχήθηκε ο νέος Σταθμός να γίνει ένα πρόσφορο πεδίο καλλιέργειας και εκπαίδευσης, να χαρίσει όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές και να δημιουργήσει ωραίες αναμνήσεις στα παιδιά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Α' Βρεφονηπιακού Σταθμού Παπάγου, στη συμβολή των οδών Βερσή και Αλευρά.

Τα εγκαίνια του Βρεφονηπιακού Σταθμού θα πραγματοποιήσει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος

και η Αντιδήμαρχος αρμόδια για την Πολιτική Προστασία Άννα Μαρία Τσικρικώνη

σας προσκαλούν στην Ημερίδα με θέμα:

«Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών»

από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού

την Παρασκευή 3 Μαρτίου & ώρα 09:30

στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης» του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού

(Λ. Περικλέους, 55 Χολαργός)

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

09:30 – 10:00              ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

10:00 – 10:30              Χαιρετισμός Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού, κ. Ηλία Αποστολόπουλου

                                    Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Ιωάννη Καπάκη

                                    Χαιρετισμός Διευθυντή ΓΕΕΘΑ/Α6, Ταξίαρχου κ. Χρήστου Ντόβα

__________________________________________________________________________________

10:30 – 10:50              Χαιρετισμός και παρουσίαση δράσεων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

                                    από την Αντιδήμαρχο κα Άννα Μαρία Τσικρικώνη

__________________________________________________________________________________

10:50 – 11:10              ΕΝΑΡΞΗ ΟΜΙΛΙΩΝ

                                    «Εθελοντισμός και Πολιτική Προστασία»

                                      κα Ειρήνη Κραμπή, Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης και Εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

__________________________________________________________________________________

 

11:10 11:30              «Δημιουργία – Εξέλιξη – Υφιστάμενη Κατάσταση της Πολιτικής άμυνας στην Ελλάδα στον 21οαιώνα»

                                    Σμήναρχος κ. Σταμάτιος Αστράς, Αξιωματικός του Τμήματος Επιχειρήσεων και Σχεδίων ΓΕΕΘΑ/Α6

__________________________________________________________________________________

 

11:30 – 11:50              ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 __________________________________________________________________________________

 

11:50 – 12:10              «Πολιτικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης και Πολιτική Προστασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ»

                                    Αντισυνταγματάρχης κ. Κων/νος Μπρότσικας, Αξιωματικός του Τμήματος Civil Emergency Planning / ΝΑΤΟ του ΓΕΕΘΑ/Α6

___________________________________________________________________________________

12:10 – 12:20              ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

                                       από τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού, κ. Ηλία Αποστολόπουλο

Με το σύνθημα «Οι Μαθητές ερευνούν, οι Πόλεις ενημερώνονται και η Κοινωνία ευαισθητοποιείται», ομάδα μαθητών του 2ου Γυμνασίου Χολαργού συμμετέχει στην εκστρατεία «ECOMOBILITY 2016-2017»
Την Τετάρτη 1 Μαρτίου και ώρα 18:00, οι μαθητές θα παρουσιάσουν την εργασία τους για την οικολογική και ανεμπόδιστη μετακίνηση, στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης» του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού.

Εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού διοργανώθηκε στο Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού, για τους μαθητές της Β’ Λυκείου των σχολείων της πόλης μας, με θέμα την επιλογή κατευθύνσεων και σπουδών.
Ομιλητές ήταν η κα Άννα Ντούμα, ο κ. Νικόλαος Πατσέλης και η κα Βάσια Γιαννακοπούλου, όπου πληροφόρησαν τα παιδιά για όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, για τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και τα νέα δεδομένα στο μηχανογραφικό δελτίο του 2017.
Ευχαριστούμε την εταιρία INFO QUEST TECHNOLOGIES και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο κ. Φέσσα και την κα Κουτσουρέλη, για την ευγενική προσφορά τριών Tablets  α οποία δόθηκαν κατόπιν κλήρωσης σε έναν μαθητή από κάθε Λύκειο (Δέλκος Στέφανος, Μπισιώτης Ανδρέας, Ψαράκης Εμμανουήλ).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
6. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3-2016).
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3160/14-10-2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού” με Κωδικό ΟΠΣ 5002017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».
8. Την υπ' αριθ. 288/09-11-2016 απόφαση (ορθή επανάληψη) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική 2014-2020”».
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 98146/35903/08-12-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 288/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού».
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 523/30-01-2017 βεβαίωση (ορθή επανάληψη) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού που εδρεύει στον Χολαργό Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 1/3/2017-10/3/2017

Επισυνάπτεται ολόκληρη η ανακοίνωση.

 

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού διοργανώνει «Workshops Αναζήτησης Εργασίας».

 • Σάββατο 18 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 – 13:00 με θέμα: «Εύρεση Εργασίας μέσω LinkedIn». Πόσο έχουν αλλάξει οι μέθοδοι Εύρεσης Εργασίας; Πώς το LinkedIn θα μπορούσε να βοηθήσει σε μια πιο αποτελεσματική δικτύωση και προσέγγιση προς τους εργοδότες;
 • Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 – 21:00 με θέμα: «Συνέντευξη - Ένα Παιχνίδι για Δύο» - Προετοιμασία για συνέντευξη και πώς η γλώσσα του σώματος επηρεάζει το αποτέλεσμα μιας συνέντευξης.

Ομιλήτρια θα είναι η Έθελ Αγγελάτου, Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού, LinkedIn Trainer και οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα “Μ. Μερκούρη” ( Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός).

Παρακολουθήστε ζωντανά τη 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου και ώρα 17:30.

http://live.localtv.gr/live-events5.htm

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

http://www.dpapxol.gov.gr/dimos/dimotiko-simvoulio/proskliseis-ds/proskliseis-ds-2017/item/2437-02i-prosklisi-se-synedriasi-tou-dimotikoy-symvouliou-15-fevrouariou-2017.html

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 οι νεανικές συνάξεις της ενορίας θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο ίδρυμα «Αναρρωτήριο Πεντέλης» (πρώην ΠΙΚΠΑ) . Η αναχώρηση από το ναό θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το πρωί και η επιστροφή θα γίνει στις 13.00.

Παρακαλούμε τους γονείς των παιδιών και τους αγαπητούς ενορίτες μας όπως ενισχύσουν την προσπάθεια συλλογής κάποιων απαραίτητων αντικειμένων για το ίδρυμα.

 • παιχνίδια για παιδιά ηλικίας μέχρι 5 ετών
 • βρεφικά ρουχαλάκια για παιδιά μέχρι 5ετών
 • βρεφικά είδη (πάνες, μωρομάντηλα, ταλκ, σαμπουάν κ.α.)
 • σύριγγες των 5 ml και 10 ml για ρινοπλύσεις

                                                                           Ενοριακή Νεανική Εστία

Αφιέρωμα στον διεθνούς φήμης συνθέτη Περικλή Κούκο
                        
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017
Ώρα έναρξης 20:30

Στ. Κούκου - πιάνο
Δ. Κούκος - πιάνο
Τρ. Λούκας - βιολί

Αμφιθέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”
Δήμου Παπάγου – Χολαργού
Περικλέους 55, Χολαργός
Είσοδος Ελεύθερη

«Η Αλίκη συναντά τη χώρα των θαυμάτων» την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00, στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης» του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού.

Μια παραμυθένια όπερα, που έχει στόχο να μυήσει τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, στον κόσμο της όπερας με τρόπο διασκεδαστικό και κατανοητό.  

Η Αλίκη ξεκινά το ταξίδι της με σκοπό να γνωρίσει καινούργιους τόπους και να συναντήσει τα μαγικά πλάσματα των παραμυθιών που τόσο αγαπά.  Με τη βοήθεια ενός μάγου βρίσκεται σ’ ένα μακρινό κάστρο όπου μοναδικός κάτοικος είναι ένας μοναχικός πρίγκιπας.

Μέσα από το ταξίδι ανακαλύπτει τη δύναμη της αγάπης και με τη βοήθεια της μουσικής καλείται να ξεπεράσει τις δυσκολίες που παρουσιάζονται ώστε να βρει το δρόμο του γυρισμού...

Συντελεστές της παράστασης:

Αλίκη, πρίγκιπας, μάγισσα: Ιωάννα Βρακατσέλη (mezzo-soprano)

Μαργαρίτα, γάτα, βασίλισσα, Αλέξανδρος: Αγάπη Παπαμήτσου (soprano)

Αφηγητής: Νεφέλη Τσιπουρίδη

Μουσικός, η ηχώ: Αλέξανδρος Φαρρής (piano)

Σκηνοθέτης: Αντώνης Περπινιάς

Κείμενα: Νεφέλη Τσιπουρίδη

Σκηνικά – κοστούμια: Στεφανία Βάρδα-Μάρθα Τζαβάρα

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός