Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (145)

Διευκρινίζουμε ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 3 Ιουλίου 2017, ημερομηνία που έχει αναρτηθεί ο διαγωνισμός στο ΚΗΜΔΗΣΕκ παραδρομής αναρτήθηκε στο site και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 20 Ιουλίου, η οποία είναι λανθασμένη.Με σειρά ισχύος είναι πρώτα το ΚΗΜΔΗΣ το οποίο αναφέρει την σωστή ημερομηνία…
ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΤΕΥΔ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ: ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ” ΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΤΕΥΔ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ: ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017” ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΤΕΥΔ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ: ‘’ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017” ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ:…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΙ.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣΟ Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561 ΧολαργόςΠληροφορίες Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, τηλ.: 2132027113, e-mail :…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017» με προϋπολογισμό € 150.000,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 89.006,00Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 16.021,08ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 15.754,06ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 186,60ΦΠΑ 24% 29.032,26ΣΥΝΟΛΟ…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 1. Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/16 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016). Αναθέτουσα Αρχή : ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού. Ιστοσελίδα : www.dpapxol.gov.gr Προϊσταμένη…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Χολαργού»με προϋπολογισμό € 750.000,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής:ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 444.669,00Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 80.040,42ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 78.706,42ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.422,87ΦΠΑ 24% 145.161,29ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 750.000,00…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», με προϋπολογισμού 498.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45233141-9.Τόπος αντικειμένου έργου : Αττική (κωδικός NUTS: GR3), Δήμος Παπάγου – Χολαργού. Ο προϋπολογισμός της μελέτης…
Σελίδα 1 από 19

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός