Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (188)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων προϊόντων βιομάζας» του Δήμου, προϋπολογισμού 36.280,00 + ΦΠΑ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 44.987,20€ (σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού (με συμπλήρωση τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης-ΤΕΥΔ) με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης τιμής λιανικής πώλησης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» του Δήμου, συνολικού ποσού 49.996,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σαράντα εννέα χιλιάδων…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους» του Δήμου, προϋπολογισμού 48.384,00 + ΦΠΑ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 59.996,16€ (πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι…
Ο Δήμαρχος Παπάγου-ΧολαργούΔιακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή δημοπρασία η εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) του Δήμου.Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, Περικλέους 55, Χολαργό, την 10-01-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, που καθόρισε η…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάσει βαθμολογίας για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια ιματισμού ασφαλείας 2016» του Δήμου, προϋπολογισμού 48.384,00 + ΦΠΑ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 59.996,16€, (πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δεκαέξι λεπτών), όπως περιγράφονται στην…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης τιμής λιανικής πώλησης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης αυτού) για την…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός