Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (183)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με συμπλήρωση του επισυναπτόμενου προϋπολογισμού προσφοράς της υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωση τη χαμηλότερη προσφορά, για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Έχοντας υπόψη:α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) άρθ. 5 παρ. 4.β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) άρθ. 194.γ) το Ν.3852/2010.δ) την υπ’ αριθ. 183/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 75Υ0ΩΞ1-Ε6Ι) για την έγκριση διενέργειας μίσθωσης ακινήτου.ε) την υπ’ αριθ. 244/12-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου…
 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΡΟΕΔΡΟΥ 63/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ Μιχάλης Τράκας Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθ. πρωτ. 564/25/12.05.2016 απόφαση Προέδρου ΔΣ ΔΟΠΑΠ, με την οποία έγινε δεκτή από 06/05/2016 η παραίτηση της Διευθύντριας του ΔΟΠΑΠ Εύης Σκανδάλη, που είχε ως αποτέλεσμα την κένωση…
 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: 1) Την με αριθμ. 11927/Δ4, Απόφαση «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (ΦΕΚ 242/Β/09-02-2004) 2) Την παρ. 5 της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) 3) την Πράξη Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Παπάγου – Χολαργού με αριθ. πρωτ. 65/29-08-2016 «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού εκμίσθωσης…
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο προστίθενται στο Άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τομέα στ’ οι αρμοδιότητες του άρθρου17, 2. Τις διατάξεις του άρθρου 103…
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16 κμ», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης – Παρέμβαση στην πλατεία Αγίας Τριάδος» Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 615.464,06 € και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 774.200,00…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός