Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (148)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια συστήματος κυλιομένων αρχειοθηκών» του Δήμου, προϋπολογισμού 26.700,00 + ΦΠΑ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 33.108,00€ (τριάντα τριών χιλιάδων εκατό οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτών),…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα -ανά ομάδα ειδών- από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία δοθεί ως εξής: α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ.…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους» του Δήμου, προϋπολογισμού 48.384,00 + ΦΠΑ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 59.996,16€ (πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) €317.766,66 και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης €396.800,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%), με χρηματοδότηση από πόρους…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) €80.496,30 και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης €100.000,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%),με χρηματοδότηση από πόρους του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, με ενιαίο…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με συμπλήρωση του επισυναπτόμενου προϋπολογισμού προσφοράς της υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωση τη χαμηλότερη προσφορά, για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Έχοντας υπόψη:α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) άρθ. 5 παρ. 4.β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) άρθ. 194.γ) το Ν.3852/2010.δ) την υπ’ αριθ. 183/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 75Υ0ΩΞ1-Ε6Ι) για την έγκριση διενέργειας μίσθωσης ακινήτου.ε) την υπ’ αριθ. 244/12-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός