Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (188)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ O Δήμος Παπάγου – Χολαργού , διακηρύσσει τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ.188Ζκαι 155Α », εκτιμώμενης αξίας 45.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) (σχετική…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών» του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 33.108,00€ (τριάντα τρεις χιλιάδες εκατόν οκτώ ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια μελανοταινιών, τόνερ, κ.λπ. αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών και χαρτιού εκτυπώσεων» 71.901,40€, (εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσια ένα ευρώ και σαράντα λεπτά),…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017», με προϋπολογισμό € 74.398,76 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 43.900,08Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 7.902,01ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 7.770,31ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 426,59ΦΠΑ 24% 14.399,76ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 74.398,76 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί…
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017, προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ 24%. Κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, έως και την Τρίτη 9/5/2017 ώρα 10.00 π.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στην επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 74.090,00€, (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’…
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017 Προϋπολογισμού € 200.000,00με ΦΠΑ 24%. Κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, έως και την Τρίτη 2/5/2017 ώρα 10.00 π.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στην επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με την…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός