ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων:
9.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 προϋπολογισμού 99.630,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)
9.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού 139.999,99€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)
9.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ προϋπολογισμού 112.600,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)
9.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ προϋπολογισμού 12.145,61€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)
9.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού 12.527,53€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)
Στα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Δ/ντρια και οι επιβλέποντες των έργων.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:
Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.
Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:
Α) για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αθηναίων), και
Β) για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.
Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αφιέρωμα στη μουσική της δεκαετίας του '80, την Τετάρτη 5 Απριλίου και ώρα 20:00 στο Αμφιθέατρο 'Μ. Θεοδωράκης' του Δημαρχείου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός)
Τραγουδούν η Ηλέκτρα Βαλτινού και ο Σπύρος Μακρής.
Πλήκτρα-πιάνο: Κώστας Κορκίδας
Μπουζούκι: Διονύσης Κουτσόπουλος
Βιολί: Μάριος Παπούλιας...
Κιθάρα: Σπύρος Ρήγας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους της πόλης του, ότι από την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 έως και 30 Ιουνίου 2017, η Λαϊκή Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου θα λειτουργεί στην οδό Πίνδου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων έτους 2017».
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.2690/1999.
2. Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4. Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016.
5. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
6. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
8. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας του παρακάτω έργου:
9.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Στα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Δ/ντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ως άνω επιτροπή είναι, για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, καθώς και για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου – έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.
Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A. Ορίζει ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)", με θητεία από 22.03.2017 έως 31.08.2019 τους κάτωθι:

Τακτικά Μέλη:

1. Δημήτριος Οικονόμου - Δημοτικός Σύμβουλος

2. Μαρία Δημητριάδου - Δημοτική Σύμβουλος

3. Μιχαήλ Χατζής - Δημοτικός Σύμβουλος

4. Μιχαήλ Τράκας - Δημοτικός Σύμβουλος

5. Αθανάσιος Χαρακτινιώτης - Δημοτικός Σύμβουλος

6. Ιωάννης Κρασσάς

7. Σταματία Ζούλια

8. Ευστάθιος Κίντζιος

9. Κων/νος Κώτσης

10. Βασίλειος Σκουφίτσας

11. Δέσποινα Ζαμπούκου

12. Αχιλλέας Μελισσάρης - Εκπρόσωπος Αθλητικών Συλλόγων

13. Θεόδωρος Γκλεζάκος

14. Γρηγόριος Βαραδίνης

15. Παναγιώτης Νικολούδης - Εκπρόσωπος εργαζομένων

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Αυγουρόπουλος Αθανάσιος - Δημοτικός Σύμβουλος

2. Δήμητρα Ρουφογάλη - Δημοτική Σύμβουλος

3. Άννα - Μαρία Τσικρικώνη - Δημοτική Σύμβουλος

4. Χρήστος Πετράκης

5. Αικατερίνη Γκούμα

6. Κυριακή Κουμπούρου

7. Πέτρος Παπαλέξης

8. Αλεξάνδρα Σκύφτα

9. Αλέξανδρος Φιλόσοφος

10. Αριστείδης Πανταζόπουλος

11. Θεοδώρα Σκαλτσά

12. Αναστάσιος Καϊμάκης - Εκπρόσωπος Αθλητικών Συλλόγων

13. Δημήτριος Νανούρης

14. Ευφημία Μαχιμάρη

15. Χρήστος Γιωτόπουλος - Εκπρόσωπος εργαζομένων

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Κουτάκης Νικόλαος. «Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Περικλής Ζήκας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

B. Εκλέγει μετά από πρόταση του Δημάρχου, στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)", τον κο Δημήτριο Οικονόμου και στη θέση της Αντιπροέδρου την κα Μαρία Δημητριάδου, με θητεία από 22.03.2017 έως 31.08.2019.

Κατά

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)", με θητεία από 22.03.2017 έως 31.08.2019 τους κάτωθι:

Τακτικά Μέλη:

 1. Χρύσα Παρίση - Δημοτική Σύμβουλος
 2. Βασιλική Μπουφούνου - Δημοτική Σύμβουλος
 3. Αθανάσιος Βαλυράκης- Δημοτικός Σύμβουλος
 4. Ειρήνη Βεντουζά - Δημοτική Σύμβουλος
 5. Αγλαΐα Σουρανή - Δημοτική Σύμβουλος
 6. Δήμητρα Ρουφογάλη - Δημοτική Σύμβουλος
 7. Δήμητρα Μωραΐτη
 8. Βασιλική Ρετσινιά
 9. Χαρά Βοζίκη
 10. Γεώργιος Φιλόσοφος
 11. Άγγελος Αναγνωστόπουλος
 12. Ιωάννης Κεχρής - Δημοτικός Σύμβουλος
 13. Γεωργία Γιαχουντή - Εκπρόσωπος εργαζομένων
 14. Άννα Σιδέρη - Εκπρόσωπος μελών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
 15. Ελένη Πετρίχου - Εκπρόσωπος μελών Γονέων & Κηδεμόνων των παιδιών των Παιδικών Σταθμών

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Βασίλειος Σιαμάνης - Δημοτικός Σύμβουλος
 2. Γεώργιος Τσουροπλής - Δημοτικός Σύμβουλος
 3. Μαρία Δημητριάδου - Δημοτική Σύμβουλος
 4. Βικτωρία Νικάκη - Δημοτική Σύμβουλος
 5. Αικατερίνη Γκούμα
 6. Άννα - Σοφία Καζάκου
 7. Σταυρούλα Γιοβάνη
 8. Ιωάννα Παπαγιάννη
 9. Παναγιώτης Μακρίδης
 10. Χρήστος Παπαδόπουλος
 11. Γρηγόριος Κονταξής
 12. Λουκάς Ρίζος
 13. Ειρήνη Κωνσταντίνου - Εκπρόσωπος εργαζομένων
 14. Ελένη Πέππα - Εκπρόσωπος μελών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
 15. Γεώργιος Κούνδουρος - Εκπρόσωπος μελών Γονέων & Κηδεμόνων των παιδιών των Παιδικών Σταθμών

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Περικλής Ζήκας και Χριστίνα Πολυκαλά.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλέγει μετά από πρόταση του Δημάρχου, στη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)", την κα Χρύσα Παρίση και στη θέση της Αντιπροέδρου την κα Βασιλική Μπουφούνου, με θητεία από 22.03.2017 έως 31.08.2019.

 

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Πανελλήνιας Εθελοντικής Εκστρατείας «Let's do it Greece» (http://www.letsdoitgreece.org), συμμετέχει στην εθελοντική δράση καθαρισμού, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ταχέως αναπτυσσόμενη εθελοντική καμπάνια σε παγκόσμια κλίμακα.

 Κάθε χρόνο, χιλιάδες πολίτες από κάθε μεριά του πλανήτη, καθαρίζουν τους τόπους τους, περνώντας μήνυμα βελτίωσης και προστασίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.

 Την Κυριακή 2 Απριλίου και ώρα 10:00, καλούμε τους κατοίκους της πόλης μας, παιδιά και ενήλικες, να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δράση και όλοι μαζί να δείξουμε πως με μια απλή θετική κίνηση μπορούμε, εμείς οι ίδιοι, ‘να γίνουμε η αλλαγή που περιμένουμε’.

 Τα σημεία που έχουν επιλεγεί να καθαριστούν στο Δήμο μας είναι:

 • Πρόποδες του Υμηττού (αριστερά και δεξιά της οδού Αναστάσεως).
 • Εξωτερικός Χώρος Κοιμητηρίου Παπάγου.

Συνάντηση στις 10:00 στη διασταύρωση της οδού Αναστάσεως με την οδό Χατζηκωνσταντή. Για όσους δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο, στις 09:30 θα ξεκινήσει δημοτικό λεωφορείο από το Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού (Λ. Περικλέους 55).

 •  Αθλητικό Κέντρο στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (οδός Νευροκοπίου 4-6) συνάντηση στο Κέντρο Νεότητας στις 10:00

Το συντονισμό της δράσης θα αναλάβει το προσωπικό του Δήμου και του ΔΟΠΑΠ με τους εθελοντές της Δασοπροστασίας Παπάγου-Χολαργού. Απαραίτητο υλικό για τον καθαρισμό των χώρων (σακούλες και γάντια), θα διανεμηθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας.

 Η υποστήριξη και η συμμετοχή όλων μετράει. Ας δώσουμε λοιπόν την Κυριακή 2 Απριλίου δυναμικό παρών, γιατί το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας.

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού σας προσκαλεί σε μια μουσική «συνάντηση» αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, όπου η προσέγγιση του αριστουργηματικού του έργου γίνεται με τον πιο λιτό και ανθρώπινο τρόπο, μέσα από ένα πιάνο και μία φωνή, με σκοπό την ανάδειξη του μεγαλείου των μελωδιών του μεγάλου Έλληνα μουσουργού.

Ο διακεκριμένος καλλιτέχνης Στέφανος Κορκολής και η εξαιρετικά ταλαντούχα ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη θα μας παρουσιάσουν έργα του μεγάλου μας συνθέτη, την Κυριακή 2 Απριλίου και ώρα 20:00, στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης» του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός – Είσοδος ελεύθερη).

Υπογράφηκε η σύμβαση «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης – παρέμβαση στην πλατεία Αγ. Τριάδας», από τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλία Αποστολόπουλο και τον κ. Ηλία Κατοστάρα εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας «Μάρδας Β.-Συνοδινός Ν. – Κατοστάρας Η. – Ρεντίφης Χ.».

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 774.200,00 ευρώ, το οποίο δημοπρατήθηκε με έκπτωση 64% και το τελικό ποσό ανέρχεται στις 280.637,90 ευρώ.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων, ασφαλτοστρώσεις, εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εργασίες διαμόρφωσης τοπίου, φύτευση 400 τ.μ. πρασίνου, δημιουργία 1.670 τ.μ. πεζοδρομίων, δημιουργία 94 θέσεων στάθμευσης κ.α. και ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες κλαδέματος και μεταφύτευσης ελαιόδεντρων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρακαλούμε για την κατανόηση των κατοίκων για ένα τόσο σημαντικό έργο, το οποίο θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών μας και θα ομορφύνει την πόλη μας.

 

 

 

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού ενημερώνει τους κατοίκους του ότι από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 έως το τέλος Μαϊου 2017, η Λαϊκή Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού θε λειτουργεί ως εξής:

α. Οδός Ευριπίδου, από το Ηρώο Χολαργού έως την οδό Κεφαλληνίας.
β. Οδός Αετιδέων, από την 25ης Μαρτίου μέχρι τη διασταύρωση των οδών Θεοτοκοπούλου – Αετιδέων.
γ. Οδός Θεοτοκοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Αετιδέων μέχρι την οδό Υμηττού.

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Εν όψει της Εθνικής μας εορτής της 25ης Μαρτίου σε κάθε σπίτι, σε κάθε μπαλκόνι πρέπει να κυματίζει η Γαλανόλευκη.

Ο σημαιοστολισμός αποτελεί ελάχιστη εκδήλωση τιμής και ευγνωμοσύνης σε όλους εκείνους που με αγώνες και θυσίες υπηρέτησαν το Έθνος μας στη δύσκολη ιστορική του πορεία.

Ας δείξουμε ότι δεν τους ξεχνάμε

Φιλικά,

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

 

 

 

 

ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

18:00     Ομιλίες με θέμα την 25η Μαρτίου και τηζωή και το έργο της Ελληνίδας Λαογράφου Αγγελικής Χατζημιχάλη.

                Ομιλητές: Ναύαρχος ε.α. Ηλίας Σιωνίδης και Σταυρούλα Πισιμίση, Λαογράφος, υπεύθυνη του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης.

               Συμμετέχουν: Λύκειο των Ελληνίδων, Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος, Χορωδία του ΚΑΠΗ υπό τη Δ/νση της Μαέστρου κας Κατερίνας Μάσκα.

               Στο πιάνο η σολίστ κα Μιμή Ρουφογάλη, Συντονίστρια η κα Μαρία Δημητριάδου - Αμφιθέατρο ‘Μ. Θεοδωράκης’ - Δημαρχιακό Μέγαρο, Περικλέους 55)

 

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

19:00     Εγκαίνια Έκθεσης με θέμα «Σε γνωρίζω από την κόψη» - Η εξέλιξη της στρατιωτικής στολής 1900-1980.

                Διάρκεια Έκθεσης: Πέμπτη 23 Μαρτίου έως Κυριακή 26 Μαρτίου & ώρες 10:00 έως 20:00.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

10:30     Κατάθεση στεφάνων στα Ηρώα Πεσόντων Παπάγου και Χολαργού από τα Νηπιαγωγεία και τους Παιδικούς Σταθμούς των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου & Χολαργού.  

11:30     Κατάθεση στεφάνων στα Ηρώα Πεσόντων Παπάγου και Χολαργού από τους μαθητές των Σχολείων των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου & Χολαργού και τους Αθλητικούς Συλλόγους.                                                                

17:00     Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Παπάγου «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου».

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

07:00     Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Παπάγου «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου». Συμμετέχει η Πολυμελής Χορωδία του Προφήτη Ηλία Παγκρατίου.

10:30     Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου, παρουσία εκπροσώπου του Δημάρχου και της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Ταξίαρχο Πολεμικής Αεροπορίας ΣΜΑ κ. Δημήτριο Κοκκινάκη, ιστορικό, συγγραφέα, λογοτέχνη.

10:30     Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, παρουσία του Δημάρχου, της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού και του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α., κ. Κρικώνη Αριστοτέλη.

11:15     Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στα Ηρώα Πεσόντων των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού.

11:45     Παρελάσεις των μαθητών των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, του Λυκείου των Ελληνίδων, των Προσκόπων και Ναυτοπροσκόπων, των Οδηγών και της ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ., στην οδό Εθνικής Αμύνης για τη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και στην οδό 25ης Μαρτίου & Περικλέους για τη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

 

Μετά το πέρας των παρελάσεων θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από το Τοπικό Τμήμα του Λυκείου των Ελληνίδων.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

11:30     Επετειακή εκδήλωση της Πνευματικής Εστίας Παπάγου με τη συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, υπό τη Διεύθυνση του Μαέστρου κ. Σταύρου Μπερή, πιάνο κα Πόπη Μάλφα.

              Επετειακή ομιλία με θέμα: "Τα ιδανικά του 1821 στις αρχές του 21ου αιώνα". Ομιλήτρια κα Αικατερίνη Μπαλή, Φιλόλογος - Εκπαιδευτική Σύμβουλος. 

              Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού, κ. Ηλία Αποστολόπουλου - (Αμφιθέατρο ‘Μ. Θεοδωράκης’ - Δημαρχιακό Μέγαρο, Περικλέους 55).

 

 

 

 

 

 

Σε μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα πραγματικά καθημερινά προβλήματα, μάθαμε σήμερα από τα ΜΜΕ ότι ανασύρονται σχέδια – σκελετοί για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Είναι λυπηρό αυτό το ζωτικής σημασίας θέμα για όλους τους πολίτες της Αττικής να ανάγεται σε fast-track κατασκευής γηπέδου, καταλύοντας κάθε έννοια νομιμότητας και περιβαλλοντικών όρων, σε μια περίοδο που εντείνονται οι πιέσεις Δήμων, φορέων και πολιτών για την προώθηση υλοποίησης του σχεδίου για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή – Ιλισσός.

Είναι επίσης λυπηρό, να εμπαίζεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού, από τη στιγμή που ακόμα κι αυτοί που προβάλουν τη συγκεκριμένη πρόταση γνωρίζουν ότι στη συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι δυνατόν, λόγω νομοθετικού πλαισίου και περιβαλλοντικών όρων, να κατασκευαστεί γήπεδο.  

Με αφιέρωμα στο διάσημο σκηνοθέτη Στάνλεϊ Κιούμπρικ συνεχίζεται η Κινηματογραφική Λέσχη Παπάγου – Χολαργού.

Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι η ταινία «Μπάρρυ Λίντον», του 1975, την Τετάρτη 15 Μαρτίου και ώρα 19:30.

Συνέχεια την Τετάρτη 29 Μαρτίου και ώρα 19:30 με την ταινία «Σπάρτακος» του 1960.

Οι ταινίες θα προβληθούν στο Αμφιθέατρο "Μ. Θεοδωράκης", του Δημαρχείου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Πρόλογος-παρουσίαση: Παναγιώτης Μακρίδης, δημοσιογράφος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη :
α. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 58 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 3 του άρθρου 44 Ν. 3979/2011,
β. Τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν. 3463/2006,
γ. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 3125Β/ 26.11.2012),
δ. Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Καταργούμε την υπ. αριθμ. 1272/2015 Απόφαση του Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων» από 3/12/2015.
2. Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Συμβούλους και τους αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου, ως ακολούθως:

α) Την κα. Ειρήνη Βεντουζά ως Εντεταλμένη Σύμβουλο «Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού» με αρμοδιότητες τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εποπτεία του ετήσιου Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού.
β) Την κα. Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη ως Εντεταλμένη Σύμβουλο «Πολιτισμού, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων» και αναθέτουμε σ’ αυτήν την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, και την αξιοποίηση του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες με στόχο την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων του Δήμου μας και την συμμετοχή του σε διεθνή δίκτυα πόλεων.
γ) Τον κ. Βασίλειο Σιαμάνη ως Εντεταλμένο Σύμβουλο «Εξυπηρέτησης του Πολίτη» για την οργάνωση, εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ Παπάγου και Χολαργού, για την προώθηση και υλοποίηση του Προγράμματος της «Κάρτας Δημότη Δήμου Παπάγου–Χολαργού» καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος «Ασφαλής Γειτονιά».
δ) Την κα. Αγλαΐα (Λίλα) Σουρανή ως Εντεταλμένη Σύμβουλο για την εύρυθμη «Λειτουργία των Δημοτικών Πολυιατρείων».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
1. Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
II. Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
III. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
IV. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Παπάγου Χολαργού , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 44.539 κατοίκους.
[2]
V. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. (ΦΕΚ 3125Β/26-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
VI. Την υπ. αριθμ. 218/28-2-2017 Απόφαση Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
2. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με θητεία από 9/3/2017 μέχρι 31/8/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:


Α. Την κα Μαρία Αθανασάκου–Μουντάκη, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης, στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών και την παρακολούθηση και επίλυση λειτουργικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων.
• Την εποπτεία, παρακολούθηση και επίλυση θεμάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
• Τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
• Τη λειτουργία και εποπτεία Γραφείου Προώθησης της Απασχόλησης και Στήριξης της Επιχειρηματικότητας.
• Τη λειτουργία και εποπτεία Γραφείου Νεολαίας.
• Την υποστήριξη των ενοριών και των εκκλησιών του Δήμου.
• Την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του θεσμού «Ημέρες Περικλέους».
• Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση. των προβλημάτων τους που σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Την κα Γεωργία (Τζίνα) Αρβανίτη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας και την οργάνωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
 • Την εποπτεία και μέριμνα υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.
 • Την εποπτεία, παρακολούθηση και εξέλιξη των εκπονουμένων μελετών και εκτελουμένων έργων.
 • Την εποπτεία, λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του αστικού εξοπλισμού του Δήμου.
 • Την οργάνωση, εποπτεία και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 • Τον έλεγχο ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων και του δημαρχείου.
 • Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 76 Ν.3852/2010).

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Γ. Τον κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την οργάνωση και εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πρασίνου του Δήμου.
• Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, ήτοι την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.
• Την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης.
• Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
• Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και την οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
• Την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας και ΠΣΕΑ.
• Την προστασία και ανάδειξη του Υμηττού.
• Την διάθεση δημοτικών λεωφορείων σε φορείς της πόλης.
• Την ευθύνη για την επισκευή και περιοδική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
• Την εποπτεία του προγράμματος «Ασφαλής Γειτονιά» και την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων και της Δημοτικής Αστυνομίας.
• Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.


Δ. Την κα Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Ευαισθητοποίησης, Προώθησης της Ισότητας των Φύλων και Εθελοντισμού, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
• Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
• Την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.
• Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων (προβολή και εφαρμογή πολιτικών για την ισότητα, εκδηλώσεις για την Ημέρα της Γυναίκας κ.ά).
• Τον σχεδιασμό και οργάνωση ενημερωτικών, καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων σε συνεργασία με φιλανθρωπικούς και άλλους συλλόγους με στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, την δημοσιότητα και προβολή των κοινωνικών προγραμμάτων του Δήμου, την δικτύωση, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
• Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία Δημοτικού Μητρώου Συλλόγων.
• Την οργάνωση της «Ημέρας των Συλλόγων» σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του Δήμου.
• Την εποπτεία και λειτουργία του Προγράμματος «Κοντά στο Δημότη».
• Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
• Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φαρμακείου.
• Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας.
• Την εποπτεία θεμάτων σχετιζομένων με ΑμΕΑ.
• Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Ε. Την κα Άννα – Μαρία Τσικρικώνη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών.
  Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
  • Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και των συνοδευόντων αυτών δικαιολογητικών:
  α). Μισθοδοσίας όλου του προσωπικού,
  β). Πληρωμών προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κτλ,
  γ). Λοιπών υποχρεωτικών δαπανών,
  δ). Πάσης φύσεως δαπανών μέχρι του ποσού 1.500,00ευρώ, που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
  • Την εποπτεία και ευθύνη των διοικητικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
  • Την εποπτεία και έλεγχο αποθηκών υλικών (αναλωσίμων και μη).
  • Την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου.
  • Τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ήτοι την εποπτεία ενημέρωσης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων).
  • Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
  • Τη λειτουργία της εφαρμογής “Citify Papagou – Holargos Smart City”.
  • Την οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών βάσει των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Την λειτουργία του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης για τα Αδέσποτα και Δεσποζόμενα Ζώα.
  • Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς αρμοδιότητάς του.
  • Την Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν. 3852/2010)
  ▪ Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.


3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Αυγουρόπουλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Άννα-Μαρία Τσικρικώνη. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Άννας-Μαρίας Τσικρικώνη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Βικτωρία Νικάκη. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Βικτωρίας Νικάκη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Μαρίας Αθανασάκου-Μουντάκη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Αρβανίτη. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Γεωργίας Αρβανίτη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Αθανάσιος Αυγουρόπουλος.
4.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, ο οποίος αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Βικτωρία Νικάκη.
5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός