Αρ. αποφ. 244/2015 "Έγκριση πρακτικού Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για την εργασία – υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων σε κτήρια του Δ. Παπάγου –Χολαργού» προϋ/σμού δαπάνης 72.000,00 €

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 29334/4-12-2015 Πρακτικό/Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και κατακυρώνει την Εργασία – Υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων σε κτήρια του Δήμου Παπάγου–Χολαργού» προϋπολογισμού δαπάνης 72.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στην εταιρεία PRESTIGE Facilities S.A. , με συνολική τιμή για όλα τα κτίρια ανά έτος 31.200,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 7.176,00 € ήτοι 38.376,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός