Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017 (303)

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 1. Την εισήγηση 2. Την τήρηση τησ νόμιμης διαδικασίας Αποφασίζει ομόφωνα Εισήγείται πρός το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, όπως για το Έτος 2018, οι συντελεστές των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού διαμορφωθούν ως εξής:
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση του από 12-9-2017 Πρακτικού Νο 1 και του ακόλουθου Συνοπτικού Πίνακα αυτού, της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση της Μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την έγκριση του με αριθ. πρωτ. 23185/20-9-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Υπηρεσιών (συνοπτικών Διαγωνισμών), σχετικά με την αξιολόγηση δικαιολογητικών…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Απαλλαγή, της υπαλλήλου κας Μαρίας Κέλλη, από κάθε ευθύνη, ως Υπόλογου του υπ’ αρ. 272/2017 χρηματικού εντάλματος ποσού 348.923,15€
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. 3. Τα με αριθ. πρωτ. 20751/24-8-2017, 21418/4-9-2017 και 21958/7-9-2017 Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Μηχανογραφικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΒΡΠαΒΤΚΗΚ ρνύϊξδ α. Την Έγκριση των με αριθ.…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Τη συγκρότηση των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού για τις εξής Μελέτες, ως ακολούθως : 1) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός